hoặc
Tài liệu học tập Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng số 01/2015/TT-BXD, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng số 01/2015/TT-BXD có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở,Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công

Thông tư số 01/2015/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư này áp dụng cho các cơ quan, công ty, cá nhân có liên quan tới quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách; dự án thực hiện theo hình thức: Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao (BT) và có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2015.

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 01/2015/TT-BXD  Hà Nội, ngày 20 tháng 03 5 2015


THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Xây dựng;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 5724/VPCP-KTTH ngày 29/7/2014 của Văn phòng Chính phủ về hệ thống cấp bậc công nhân trực tiếp sản xuất, xác định đơn giá nhân công áp dụng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định của Bộ Luật lao động 5 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Xét yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, công ty, cá nhân có liên quan tới quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách; dự án thực hiện theo hình thức: Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao (BT), Hợp đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP) do cơ quan quản lý nhà nước quản lý áp dụng các quy định của Thông tư này.

2. Khuyến khích các cơ quan, công ty, cá nhân có liên quan tới việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng các quy định của Thông tư này.

Điều 3. Nguyên tắc xác định và điều chỉnh đơn giá nhân công

1. Đơn giá nhân công xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này bảo đảm các nguyên tắc sau:

a) Phù hợp với trình độ tay nghề theo cấp bậc nhân công trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình.

b) Phù hợp với mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động của từng địa phương, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

c) Phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc của nhân công xây dựng.

d) Đáp ứng yêu cầu chi trả 1 số khoản chi phí thuộc trách nhiệm của người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội,

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và 1 số khoản phải trả khác).

2. Đơn giá nhân công theo hướng dẫn tại Thông tư này sử dụng để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, ... để cấp có thẩm quyền phê chuẩn y làm cơ sở xác định giá gói thầu, công ty lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đấu thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

3. Đơn giá nhân công theo hướng dẫn tại Thông tư này được điều chỉnh khi mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động có sự biến động.

Điều 4. Xác định đơn giá nhân công

Đơn giá nhân công được xác định theo công thức sau:

Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng số 01/2015/TT-BXD

Trong đó:

  • GNC: đơn giá nhân công tính cho 1 ngày công trực tiếp sản xuất xây dựng.
  • LNC: mức lương đầu vào để xác định đơn giá nhân công cho 1 ngày công trực tiếp sản xuất xây dựng. Mức lương này đã bao gồm các khoản lương phụ, các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, phụ cấp không ổn định sản xuất và đã tính tới các yếu tố thị trường công bố tại Phụ lục số một kèm theo Thông tư này.
  • HCB: hệ số lương theo cấp bậc của nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng công bố tại Phụ lục số hai kèm theo Thông tư này.
  • t: 26 ngày làm việc trong tháng.

Điều năm. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn của Thông tư này chỉ đạo việc công ty, xác định đơn giá nhân công, công bố làm cơ sở lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Mức lương đầu vào (LNC) công bố tại Phụ lục số một của Thông tư này sẽ được Bộ Xây dựng công bố điều chỉnh khi mặt bằng giá nhân công trong xây dựng trên thị trường lao động có sự biến động so với đơn giá nhân công xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Điều sáu. Xử lý chuyển tiếp

1. Đơn giá nhân công trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng đã được phê chuẩn y trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư thì người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng quy định của Thông tư này. Các gói thầu đã ký hiệp đồng xây dựng trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư thì thực hiện theo nội dung hiệp đồng đã ký kết.

2. Đối với 1 số dự án đầu tư xây dựng đang áp dụng mức lương và 1 số khoản phụ cấp có tính đặc thù riêng do cơ quan có thẩm quyền cho phép thì tiếp tục thực hiện cho tới khi kết thúc đầu tư xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Điều bảy. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2015.

2. Trong quá trình thực hiện giả dụ có vướng mắc yêu cầu các cơ quan, công ty, cá nhân phản ánh về Bộ Xây dựng để xem xét giải quyết./.

 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download