hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 38/2011/TT-BCT quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, công ty thuộc Bộ Công Thương, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 38/2011/TT-BCT quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, công ty thuộc Bộ Công Thương có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lĩnh vực khác,

Thông tư số 38/2011/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, công ty thuộc Bộ Công Thương. 

BỘ CÔNG THƯƠNG

---------------
Số: 38/2011/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 5 2011

THÔNG TƯ
Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng
đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, công ty thuộc Bộ Công Thương
___________________________

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng sáu 5 2003;

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 5 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Thống kê;

Căn cứ Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng sáu 5 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng sáu 5 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 5 2011 quy định nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã;

Căn cứ Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 5 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 3 5 2011 quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, công ty thuộc Bộ như sau:

Mục I. Hệ thống biểu mẫu báo cáo:

Điều một. Biểu mẫu báo cáo

1. Danh mục biểu mẫu báo cáo:

a/. Báo cáo tháng: một biểu mẫu.

b/. Báo cáo sáu tháng: 4 biểu mẫu.

c/. Báo cáo năm: sáu biểu mẫu.

d/. Báo cáo chính thức năm: một biểu mẫu.

2. Biểu mẫu báo cáo:

a/. Biểu số 01/BCT: Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất buôn bán tháng.

b/. Biểu số 02a/BCT: Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất buôn bán sáu tháng.

c/. Biểu số 02b/BCT: Báo cáo thực hiện các dự án đầu tư sáu tháng, 5.

d/. Biểu số 02c/BCT: Báo cáo thực hiện giải ngân các dự án đầu tư sáu tháng, 5.

đ/. Biểu số 02d/BCT: Báo cáo lao động và thu nhập sáu tháng, 5.

e/. Biểu số 03a/BCT: Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất buôn bán 5.

g/. Biểu số 03b/BCT: Báo cáo năng lực mới tăng của sản phẩm công nghiệp 5.

h/. Biểu số 03c/BCT: Báo cáo cân đối 1 số sản phẩm công nghiệp 5.

i/. Biểu số 04/BCT: Báo cáo chính thức thực hiện kế hoạch sản xuất buôn bán 5.

Điều hai. Giải thích biểu mẫu báo cáo

Giải thích cụ thể các chỉ tiêu trong biểu mẫu báo cáo:

1. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế.

2. Sản phẩm chính yếu sản xuất.

3. Sản phẩm chính yếu tiêu thụ.

4. Sản phẩm chính yếu tồn kho.

5. Doanh thu.

6. Khối lượng hàng hóa buôn bán và dịch vụ chính yếu.

7. Doanh thu thuần.

8. Thuế và các khoản phải nộp.

9. Xuất khẩu.

10. Nhập khẩu.

11. Thực hiện vốn đầu tư phát triển.

12. Tổng chi phí.

13. Lợi nhuận trước thuế.

14. Tổng tài sản.

15. Các khoản phải thu.

16. Tổng nguồn vốn.

17. Lao động và thu nhập.

18. Năng lực mới tăng của sản phẩm công nghiệp.

Điều 3. Các hệ thống áp dụng

1. Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam 2007 (Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 5 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam 2007).

2. Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam (Quyết định số 39/2010/QĐ-TTg ngày 11 tháng năm 5 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam).

3. Danh mục hàng hóa xuất khẩu, du nhập của Việt Nam (Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 5 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành).

Mục II. Đơn vị báo cáo:

Các Tập đoàn, Tổng công ty, công ty thuộc Bộ Công Thương, bao gồm:

1. Doanh nghiệp có 100% vốn Nhà nước;

2. Công ty cổ phần, Công ty TNHH sở hữu vốn Nhà nước trên 50% vốn điều lệ.

Mục III. Thời hạn báo cáo:

1. Báo cáo tháng: Ngày 17 hàng tháng.

2. Báo cáo sáu tháng: Ngày 17 tháng sáu hàng 5.

3. Báo cáo năm: Ngày 17 tháng 11 hàng 5.

4. Báo cáo chính thức năm: Ngày 17 tháng 4 5 sau.

Mục IV. Đơn vị nhận báo cáo:

Vụ Kế hoạch - Bộ Công Thương.

Mục V. Yêu cầu báo cáo:

Điều 4. Trách nhiệm và nghĩa vụ báo cáo

Các Tập đoàn, Tổng công ty, công ty thuộc Bộ có trách nhiệm và nghĩa vụ:

1. Chấp hành báo cáo toàn bộ, chính xác các chỉ tiêu quy định trong từng biểu mẫu báo cáo.

2. Lập báo cáo theo đúng quy định về thời điểm báo cáo, thời kỳ báo cáo.

3. Gửi báo cáo cho tổ chức nhận báo cáo theo đúng quy định về thời hạn.

Điều năm. Phương thức gởi báo cáo

Báo cáo được gởi dưới 2 hình thức:

1. Bằng văn bản và phải có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng tổ chức.

2. Bằng tệp dữ liệu báo cáo (gửi kèm thư điện tử) cho Vụ Kế hoạch và công chức trực tiếp được phân công theo dõi hoạt động của tổ chức (có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị).

Mục VI. Tổ chức thực hiện:

1. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 5 2011.

2. Các Vụ, Tổng cục, Cục chức năng thuộc Bộ; các Tập đoàn, Tổng công ty, công ty thuộc Bộ và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, giả dụ có vướng mắc, đề nghị gởi ý kiến về Bộ Công Thương (Vụ Kế hoạch) để kịp thời xem xét, chỉnh lý./. 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TT Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tổng cục Thống kê - Bộ KH và ĐT;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các Vụ , Tổng cục, Cục (qua mạng nội bộ);
- Các Tập đoàn, Tổng công ty, công ty thuộc Bộ;
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- Website Bộ.
- Lưu: VT, KH (02b).

 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Hồ Thị Kim Thoa

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download