hoặc
Tài liệu học tập Mẫu biên bản làm việc, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu biên bản làm việc có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Biên bản làm việc mới nhất

Mẫu biên bản làm việc được lập khi doanh nghiệp cần làm việc, thỏa thuận điều khoản gì với 1 bên nào đó, chứng minh tính xác thực của buổi làm việc, mời độc giả tải mẫu Biên bản làm việc thông dụng nhất mà chúng tôi giới thiệu sau đây.

Biên bản làm việc

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
  ------------- 

Số: ...../BB- LAMVIEC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

 

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, hồi ....... giờ......... ngày ......... tháng .......... 5 ..........

Tại ..................................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1/................................................................ Chứcvụ: ............................ Đơn vị ................................

2/................................................................ Chức vụ: ........................... Đơn vị ................................

Đã làm việc với:

1/ Ông (bà): .................................................. Năm sinh .......................... Quốc tịch ...........................

Nghề nghiệp .....................................................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu số:.............................. Ngày cấp .......................... Nơi cấp ...............................

2/ Ông (bà): ................................................... Năm sinh .......................... Quốc tịch ...........................

Nghề nghiệp .......................................................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu số:............................... Ngày cấp .......................... Nơi cấp ...............................

Nội dung làm việc:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Biên bản kết thúc vào hồi ……. giờ……... ngày ……… tháng ………. 5 ……..

Biên bản được lập thành.........bản; mỗi bản gồm ................................................... tờ; có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho ..........................................................................01 bản.   

Sau khi đọc biên bản, các người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có): 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................                                                     

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download