hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2015 hội các trường Chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2015 hội các trường Chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh phổ thông,Tiếng anh phổ thông lớp 10,Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 10 có file nghe và đáp án

Đề thi học sinh chuyên nghiệp môn Tiếng Anh lớp 10 5 2015 hội các trường Chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc bộ có file nghe và đáp án đi kèm không chỉ là tài liệu ôn thi học sinh chuyên nghiệp Tiếng Anh dành cho các bạn học sinh lớp 10 mà còn giúp các bạn khác nâng cao kiến thức Tiếng Anh học trên lớp. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học sinh chuyên nghiệp môn Tiếng Anh lớp 10 5 2015

HỘI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN

VÙNG DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

 

 

 

 

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LẦN THỨ VIII

MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 10

Ngày thi: 18 tháng 4 5 2015

Thời gian: 180 phút

Đề thi gồm: 10 trang

(Thí sinh viết câu trả lời vào bảng cho sẵn trong đề)

A. LISTENING (40 points)

HƯỚNG DẪN PHẦN THI NGHE HIỂU

  • Bài nghe gồm 3 phần, mỗi phần được nghe hai lần, mở đầu và kết thúc mỗi phần nghe có tín hiệu.
  • Mở đầu và kết thúc bài nghe có tín hiệu nhạc.
  • Mọi hướng dẫn cho thí sinh (bằng tiếng Anh) đã có trong bài nghe.

Part 1: You will hear an English woman called Britta talking to an interviewer about her life in Berlin, the capital of Germany. For each question, circle the correct answer. (10 points)

1. How long has Britta lived in Berlin?

A. four years                   B. six years                      C. twenty years

2. What does Britta say about living in Berlin?

A. She can’t sleep at night because of the traffic noise.
B. She misses the museums and theatres in Bonn.
C. She likes living in a big, busy city.

3. The area of Berlin where Britta lives is __________

A. a rather expensive place to live
B. a good place to eat out
C. a long way from the city centre

4. Britta says that her nephew, Philippe, likes going __________

A. to the park with her
B. to the shop with his parents
C. to a gallery with her

5. Britta has a lot of friends who __________

A. live near her               B. work with her               C. are still in England

Your answers

1.             hai.             3.              4.             năm.

Đáp án đề thi học sinh chuyên nghiệp môn Tiếng Anh lớp 10 5 2015

A. LISTENING (40 points)

Part 1: You will hear an English woman called Britta talking to an interviewer about her life in Berlin, the capital of Germany. For each question, circle the correct answer.

(10 points – hai points /correct answer)

1. A             hai. C               3. B                 4. C                5. A

Part 2: Listen to a talk and decide if these statements are True (T) or False (F). Write your answers in the corresponding numbered boxes.

(10 points – hai points /correct answer)

1. T            2. T                3. F                  4. T                 năm. F

Part 3: You will hear a woman talking to a man about joining a drama club. Complete the note below with NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

1. youth                                    2. comedy

3. 12th March                            4. lights

5. community                            6. sports centre

7. 180                                       8. costumes/ costume hire

9. Sawdicott                              10. 07955240063

B. LEXICO-GRAMMAR (60 points)

I. Choose the best answer (A, B, C, or D) to each of the following questions and write your answers in the corresponding numbered boxes.

(20 points - một point/ correct answer)

1. D         hai. A            3. A            4. D            5. C  

6. C         bảy. C            8. A            9. B           10. D

11. A      12. C           13. B          14. B          15. B

16. A       17. B          18. C          19. B           20. C

II. Read the following text which contains 10 mistakes. Underline the errors and write the corrections in the corresponding numbered boxes.

(20 points – một point/ correct identification; hai points / correct identification and correction)

  Line Mistakes Corrections
1 2 active actively
2 3 highly spending high spending
3 4 by defining by definition
4 5 Like As
5 6 vulnerable of vulnerable to
6 7 inhabitation inhabitants
7 9 character characteristic
8 9 human acts human actions
9 11 its theirs
10 14 economics economies
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download