hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2015 trường THCS Yên Phương, Vĩnh Phúc, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2015 trường THCS Yên Phương, Vĩnh Phúc có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh phổ thông,Tiếng anh phổ thông lớp 7,Đề kiểm tra chất lượng Tiếng Anh học kì 2 lớp 7 có đáp án

Đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp bảy 5 2015 trường THCS Yên Phương, Vĩnh Phúc là tài liệu giúp các bạn ôn tập cuối 5 môn Tiếng Anh lớp bảy hiệu quả. Đề kiểm tra học kỳ II có đáp án đi kèm, mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp bảy 5 2015

PHÒNG GD&ĐT YÊN LẠC

TRƯỜNG THCS YÊN PHƯƠNG

––––––––––––

 

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II

Năm học: 2014 – 2015

Môn: Tiếng Anh – Lớp 7

(Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian giao đề)

Họ và tên: ………………………........

Lớp: 7A….

I. Nghe và đánh (V) vào cột True (T) hoặc False (F) cho mỗi câu sau.

Statements True False
1. The Robinsons returned to Ha Noi by bus.    
2. This was the second time Liz saw the paddies.    
3. They stopped at the restaurant for 30 minutes.    
4. Mr Robinson was asleep.    
5. Mrs Robinson bought some peanuts and ice cream for Liz.    

II. Chọn từ (A hoặc B, C, D) có cách phát âm khác với các từ còn lại.

6. A. Defeated         B. Wanted           C. Decided              D. Looked

7. A. Which            B. Whose            C. Where                 D. What

8. A. Improve          B. Import             C. Explore                D. Perform

9. A. Oranges         B. Games           C. Watches              D. Glasses

10. A. Party            B. Lovely            C. Sky                     D. Empty

III. Chọn đáp án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.

11. She enjoys………………….books very much.

A. read                  B. reading           C. to read                D. reads

12. Lan’s sister is a …………………..swimmer

A. skill                  B. skillful             C. skillfully              D. skills

13. He prefers playing soccer to .........................book.

A. listen                B. listens             C. to listen              D. listening

14. Mai: I don’t like carrots. – Hoa: I don’t like carrots……………….

A. either               B. neither             C. so                      D. too

15. You ought ………………..your homework before going to bed.

A. finish               B. finished             C. to finish             D. finishes

Đáp án đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp bảy 5 2015

I: một,năm đ (0,3đ/ một câu). (Listen part A3 unit 9. At home and away)

1.T               hai. F             3. F             4. T             năm. T

II: một,năm đ (0,3đ/ một câu)

6. D             bảy. B             8. A             9. B            10. C

III: 2đ (0,25đ/ một câu)

11. B          12. B            13. D           14. A

15. C          16. C            17. B           18. A

IV: 1đ (0,25 đ/ một câu)

19. is coming                  20. do

21. played                      22. did not play/didn’t play

V: 1đ (0,25 đ/ một câu)

23. B           24. C          25. A             26. D

VI: một,năm đ (0,3đ/ một câu)

27. She gets up at năm o’clock in the morning

28. C

29. B

30. D

31. She always watches the seven o’clock news program.

VII + VIII: một,năm đ (0,3đ/ một câu)

32. My father bought a computer two day ago.

33. Nga likes listening to English songs.

34. You shouldn’t eat too much meat.

35. Let’s go to the cafeteria.

36. My father drives carefully.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download