hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lao động - Tiền lương,Về việc ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội

Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Về việc ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hiệp đồng trong các cơ quan, công ty thuộc thành phố Hà Nội lập thành tích lý tưởng trong thực hiện nhiệm vụ. 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-----------
Số: 53/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 5 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn
đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng
trong các cơ quan, công ty thuộc thành phố Hà Nội
lập thành tích lý tưởng trong thực hiện nhiệm vụ
------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 5 2003;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 5 2004 của Chính phủ về chế độ lương bổng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 5 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 5 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Xét yêu cầu của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hiệp đồng trong các cơ quan, công ty thuộc thành phố Hà Nội, lập thành tích lý tưởng trong thực hiện nhiệm vụ.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 3021/QĐ-UBND ngày 31 tháng bảy 5 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích lý tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hiệp đồng trong các công ty thuộc thành phố Hà Nội và các quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước, công ty sự nghiệp Nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn có thành tích lý tưởng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trong Quy định số 95-QĐ/TU ngày 08 tháng 9 5 2006 của Tỉnh ủy Hà Tây.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội và các cơ quan, công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- HĐND TP;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Đoàn ĐBQH;
- Các Ban của HĐND TP;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Trung tâm Công báo;
- Cổng giao tiếp điện tử;
- Chánh, Phó văn phòng, các phòng CV;
- Lưu: VT, TH, NC, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Thế Thảo

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download