hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lao động - Tiền lương,Hướng dẫn Quyết định 613/QĐ-TTg về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động

Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng năm 5 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho các người có từ đủ 15 5 tới dưới 20 5 công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động. 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ
HỘI

-----------
Số: 16/2010/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 5 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng năm 5 2010 của Thủ tướng Chính phủ
về việc trợ cấp hàng tháng cho các người có từ đủ 15 5 tới dưới 20 năm
công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động
---------------------------

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng năm 5 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho các người có từ đủ 15 5 tới dưới 20 5 công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động (sau đây được viết là Quyết định số 613/QĐ-TTg);

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 613/QĐ-TTg như sau:

Điều một. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Thông tư này hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng, chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với người hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động, không thuộc diện được tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 60/HĐBT ngày 01 tháng 3 5 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), Quyết định số 812/TTg ngày 12 tháng 12 5 1995 của Thủ tướng Chính phủ mà có thời gian công tác thực tế từ đủ 15 5 tới dưới 20 5 (kể cả trường hợp đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động theo quy định tại Nghị định số 163/CP ngày 04 tháng bảy 5 1974 của Hội đồng Chính phủ), bao gồm:

1. Người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và hết tuổi lao động (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) trước ngày 01 tháng bảy 5 2010.

2. Người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng nhưng tới ngày 01 tháng bảy 5 2010 chưa hết tuổi lao động.

3. Không áp dụng quy định tại Thông tư này đối với đối tượng đủ điều kiện quy định tại khoản một, khoản hai Điều này, mà thuộc 1 trong các trường hợp sau :

a) Đang chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo;

b) Xuất cảnh trái phép;

c) Bị tòa án tuyên bố là mất tích;

d) Đang hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc đủ điều kiện xét hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 5 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 5 công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;

đ) Đã chết trước ngày 01 tháng bảy 5 2010.

Đối tượng quy định tại tiết a, b, c khoản này được thực hiện trợ cấp hàng tháng khi người bị phạt tù đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc khi người bị tòa án tuyên bố là mất tích trở về hoặc người xuất cảnh trở về định cư hợp pháp.

Điều hai. Điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng

Đối tượng quy định tại khoản một, khoản hai Điều một Thông tư này được hưởng trợ cấp hàng tháng khi có đủ các điều kiện sau:

1. Đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động mà không thuộc diện được tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

2. Đã hết tuổi lao động.

Điều 3. Thời điểm hưởng trợ cấp hàng tháng

1. Đối tượng quy định tại khoản một Điều một Thông tư này, được hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức quy định tại Điều 4 Thông tư này kể từ ngày 01 tháng năm 5 2010.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A sinh tháng 5/1948, có thời gian công tác thực tế là 18 5 sáu tháng thời gian công tác quy đổi là 22 5, nghỉ việc hưởng trợ cấp mất sức lao động từ tháng 8/1990 tới tháng 8/2001 hết thời hạn hưởng trợ cấp. Ông A hết tuổi lao động từ tháng 6/2008 nên ông A được hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức quy định tại Điều 4 Thông tư này từ ngày 01 tháng năm 5 2010.

2. Đối tượng quy định tại khoản hai Điều một Thông tư này được hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức quy định tại Điều 4 Thông tư này kể từ ngày 01 tháng ngay lập tức kề sau tháng người lao động hết tuổi lao động.

Trường hợp trong hồ sơ hưởng trợ cấp mất sức lao động chỉ ghi 5 sinh mà không ghi ngày, tháng sinh thì lấy ngày 01 tháng 01 của 5 sinh làm căn cứ để xác định thời điểm hưởng trợ cấp hàng tháng.

Ví dụ 2: Bà Nguyễn Thị B sinh tháng 7/1956, có thời gian công tác thực tế 15 5 sáu tháng (thời gian công tác quy đổi là 15 5 sáu tháng), nghỉ việc hưởng trợ cấp mất sức lao động từ tháng 9/1992 tới tháng 6/2000 hết thời hạn hưởng trợ cấp.

Bà B được hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức quy định tại Điều 4 Thông tư này từ ngày 01/8/2011 (tháng 7/2011 là tháng bà B hết tuổi lao động). Ví dụ 3: Bà Nguyễn Thị C sinh 5 1957, có thời gian công tác thực tế là 17 5 (thời gian công tác quy đổi là 18 năm), nghỉ việc hưởng trợ cấp mất sức lao động từ tháng 8/1992 tới tháng 8/2001 hết thời hạn hưởng trợ cấp. Do hồ sơ hưởng trợ cấp mất sức lao động của Bà C chỉ ghi sinh 5 1957 (không ghi ngày, tháng sinh) nên bà C được hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức quy định tại Điều 4 Thông tư này từ ngày 01/01/2012.

3. Đối tượng quy định tại tiết a, b, c khoản 3 Điều một Thông tư này, được hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức quy định tại Điều 4 Thông tư này kể từ ngày 01 tháng ngay lập tức kề sau tháng người bị phạt tù đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc người bị toà án tuyên bố là mất tích trở về hoặc người xuất cảnh trở về định cư hợp pháp.

Ví dụ 4: Ông Nguyễn Văn D sinh tháng 5/1947, có thời gian công tác thực tế là 18 5 sáu tháng (thời gian công tác quy đổi là 22 năm), nghỉ việc hưởng trợ cấp mất sức lao động từ tháng 8/1990 tới tháng 8/2001 hết thời hạn hưởng trợ cấp. Năm 2008, do vi phạm pháp luật ông D bị tuyên phạt sáu 5 tù giam.

Giả sử tới tháng 6/2013, ông D chấp hành xong hình phạt tù thì ông D được hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức quy định tại Điều 4 Thông tư này kể từ ngày 01/ 7/2013.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download