hoặc
Tài liệu học tập Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vay tài sản, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vay tài sản có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vay tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

---------------------- 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

- Căn cứ vào Bộ Luật Dân Sự 2005

- Căn cứ hợp đồng vay nợ số    ký ngày    tháng    5 200   giữa Ông …… với Công ty..............

Hôm nay, ngày     tháng     năm 200   tại văn phòng Công ty.................... chúng tôi gồm có :

ĐẠI DIỆN BÊN A: (Người cho vay)

Ông(Bà) :  Chức vụ :................................................

Ông(Bà) :  Chức vụ :...............................................

Địa chỉ  :................................................................

Điện thoại    : .............................Fax:...................

Tài khoản    :........................................................
ĐẠI DIỆN BÊN B: (Công ty  vay nợ)

Ông(Bà) :  Chức vụ :...................................................

Ông(Bà) :  Chức vụ :...................................................

Địa chỉ  :...................................................................

Điện thoại    : ............................   Fax:.......................

Tài khoản    :..................................................................

Hai bên tiến hành thanh lý hợp đồngtrên với các nội dung sau đây:

Bên B đã thanh toán đúng và đủ cả gốc và lãi số tiền đã mượn Bên A theo hợp đồng……số ký ngày……tháng ……năm 2008

Tổng số tiền thanh toán gồm có:

-    Tiền gốc

-    Tiền lãi

-    Tổng cộng

(Viết bằng chữ)

Kể từ ngày........... , hợp đồng số........... được thanh lý xong quyền, nghĩa vụ của 2 bên đã thực hiện hầu hết và chấm dứt mà không có vướng mắc hay tranh chấp gì.

Biên bản này được thành lập 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

                         ĐẠI DIỆN BÊN A                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

 

                     NGƯỜI LÀM CHỨNG 1                                            NGƯỜI LÀM CHỨNG 2

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download