hoặc
Tài liệu học tập Công văn 107/2013/GSQL-GQ1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 107/2013/GSQL-GQ1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giao thông vận tải,Thủ tục nhập khẩu thiết bị huấn luyện an ninh hàng không

Công văn 107/2013/GSQL-GQ1 về thủ tục nhập cảng đồ vật đào tạo an ninh hàng không do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

--------
Số: 107/GSQL-GQ1
V/v: Thủ tục nhập cảng đồ vật huấn luyện
an ninh hàng không
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 5 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được công văn số 03/2013-AH ngày 30/01/2013 của Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Anh Hồng phản ảnh vướng mắc tại Chi cục Hải quan bưu điện Hà Nội trong việc làm thủ tục nhập cảng lô hàng mẫu đồ vật mẫu mô phỏng chất nổ dùng trong công tác đào tạo chống khủng bố của lực lượng an ninh hàng không.

Cục Giám sát quản lý về hải quan chuyển hồ sơ vụ việc về Cục Hải quan thành phố Hà Nội để chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền. Trong đó cần lưu ý:

Nếu hàng hóa nhập cảng là chất nổ mô phỏng, có tài liệu kèm theo, có xác nhận của Cục Hàng không Việt Nam và không thuộc Danh mục hàng cấm nhập cảng theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ thì tổ chức hướng dẫn Công ty làm thủ tục nhập cảng theo đúng quy định hiện hành. Tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa, đối chiếu hồ sơ, tài liệu để xác định bản tính hàng hóa. Qua kiểm tra, giả dụ hàng hóa đúng như doanh nghiệp khai báo thì hoàn tất thủ tục nhập cảng cho doanh nghiệp. Trường hợp kiểm tra không xác định được bản tính hàng hóa thì trưng cầu giám định theo quy định tại Thông tư số 44/2001/TT-BKHCNMT ngày 25/7/2001 của Bộ Khoa học và Công nghệ để làm thủ tục. Trường hợp kiểm tra xác định hàng hóa thuộc mặt hàng cấm nhập cảng thì phải xử lý vi phạm theo đúng quy định hiện hành.

(Gửi kèm công văn số 03/2013-AH bản chính và hồ sơ, tài liệu kèm theo).

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH PTCN Anh Hồng (thay trả lời)
(P 518, Trung tâm TM&DV-133 Thái Hà, Hà Nội);
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Ngô Minh Hải

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download