hoặc
Tài liệu học tập Thông tư về việc hướng dẫn chi tiết lập hồ sơ mời thầu số 01/2015/TT-BKHĐT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư về việc hướng dẫn chi tiết lập hồ sơ mời thầu số 01/2015/TT-BKHĐT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại,Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu

Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT quy định yếu tố lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tham mưu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 14 tháng 02 5 2015.

Hướng dẫn yếu tố lập hồ sơ mời thầu

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------


Số: 01/2015/TT-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 5 2015

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM, HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

Căn cứ ngày 26 tháng 11 5 2013;

Căn cứ Khoản hai Điều 127 ngày 26 tháng sáu 5 2014 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành 1 số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định yếu tố việc lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tham mưu như sau:

Điều một. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định yếu tố việc lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tham mưu thuộc khuôn khổ điều chỉnh của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13. Đối với các gói thầu dịch vụ tham mưu thuộc dự án có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi phát sinh từ điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ, trường hợp được nhà tài trợ bằng lòng thì áp dụng Mẫu Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu ban hành kèm theo Thông tư này hoặc có thể sửa đổi, bổ sung 1 số nội dung theo quy định về đấu thầu nêu trong điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế.

2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan tới hoạt động lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ tham mưu quy định tại khoản một Điều này.

Điều hai. Áp dụng Mẫu Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

1. Trường hợp đấu thầu rộng rãi có lựa chọn danh sách ngắn thì áp dụng Mẫu Hồ sơ mời quan tâm và Mẫu Hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Trường hợp đấu thầu rộng rãi không lựa chọn danh sách ngắn hoặc đấu thầu hạn chế thì áp dụng Mẫu Hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Trường hợp chỉ định thầu thì áp dụng Mẫu Hồ sơ yêu cầu ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Khi áp dụng Mẫu Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, công ty, cá nhân lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu và điều kiện của thị trường mà đưa ra các yêu cầu trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho 1 hoặc 1 số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Trong Mẫu Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu, các chữ in nghiêng là nội dung mang tính hướng dẫn, minh họa và sẽ được người sử dụng cụ thể hóa căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu. Trường hợp sửa đổi, bổ sung vào phân in đứng của Mẫu này thì công ty, cá nhân lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu bảo đảm không trái với các quy định của pháp luật về đấu thầu; chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung sửa đổi, bổ sung.

5. Khi áp dụng Mẫu Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu, trường hợp đặc thù cần áp dụng hiệp đồng theo đơn giá khăng khăng, đơn giá điều chỉnh thì chủ đầu tư, bên mời thầu căn cứ vào các quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP để áp dụng cho phù hợp.

6. Đối với gói thầu dịch vụ tham mưu sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, công ty chính trị, công ty chính trị - xã hội, công ty chính trị xã hội - nghề nghiệp, công ty xã hội - nghề nghiệp, công ty xã hội, công ty thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công ty sự nghiệp công lập theo quy định tại Điểm d Khoản một Điều một Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, khi áp dụng Mẫu Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu cần thay thế cụm từ "chủ đầu tư" thành "bên mời thầu" cho phù hợp.

Điều 3. Hợp đồng

Hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu phải tuân thủ theo Mẫu hiệp đồng quy định trong Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu. Chủ đầu tư căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu có thể bổ sung các điều, khoản liên quan trong hiệp đồng theo quy định của pháp luật chuyên ngành nhưng phải bảo đảm tính thông minh, hợp nhất và chặt chẽ của toàn bộ hiệp đồng, tránh làm hạn chế quyền của chủ đầu tư và giảm bổn phận của nhà thầu tham mưu.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 5 2015. Thông tư này thay thế Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 9 tháng 3 5 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định yếu tố lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tham mưu và Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT ngày bảy tháng 9 5 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định yếu tố lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tham mưu.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và công ty, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nêu có vướng mắc, yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và công ty, cá nhân có liên quan gởi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời xem xét, chỉnh lý./.

BỘ TRƯỞNG

Bùi Quang Vinh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download