hoặc
Tài liệu học tập Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,

Mẫu số: 04 - 2/TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm ..........

Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch :…………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………..…….

Năm ............... tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại 1 nơi là Công ty/đơn vị ................ Đề nghị Công ty/đơn vị (mã số thuế) ....................thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân 5 ........... với cơ thuế quan.

Trường hợp cơ thuế quan kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download