hoặc
Tài liệu học tập Đề thi thử Quốc gia lần 3 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi thử Quốc gia lần 3 năm 2015 môn Hóa học trường THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối A,Đề thi đại học môn Hóa có đáp án

tailieuhoctap.com xin giới thiệu với các bạn Đề thi thử Quốc gia lần 3 5 2015 môn Hóa học trường THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm có đáp án kèm theo, giúp các bạn tự luyện tập và kiểm tra lại kiến thức dễ dàng hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC

Sở giáo dục - đào tạo Hải Phòng
Trường THPT Vĩnh Bảo

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ LẦN III NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: HÓA 12
Thời gian làm bài: 90 phút

Họ và tên......................................
...............................................
.............................................

Lớp:.............................................................................
SBD:.....................................................................
STT:.....................................................................

MÃ ĐỀ THI : 683

Phần trắc nghiệm khách quan: chọn phương án trả lời A, B, C hoặc D tương ứng với nội dung câu hỏi:

1. Trung hoà năm,48 gam hổ lốn gồm axit axetic, phenol và axit benzoic, cần dùng 600 ml dd NaOH 0,1M. Cô cạn dd sau phản ứng, thu được hổ lốn chất rắn khan có khối lượng là:

A. sáu,80 gam            B. 8,64 gam             C. 4,90 gam               D. sáu,84 gam

2. Khi crackinh hoàn toàn 1 thể tích ankan X thu được ba thể tích hổ lốn Y (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Công thức phân tử của X là:

A. C6H14                 B. C5H12                 C. C3H8                      D. C4H10

3. Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C3H6O2, tác dụng được với dd NaOH nhưng không tác dụng được với Na là:

A. hai                        B. một                         C. 4                          D. 3

4. Hỗn hợp X gồm axit glutamic và lysin. Biết:

- Cho m gam X phản ứng vừa đủ với V lit dung dịch HCl 1M.

- Cho m gam X phản ứng vừa đủ với V/2 lit dung dịch NaOH 2M.

Phần trăm khối lượng của axit glutamic trong X là:

A. 33,48%                 B. 35,08%              C. 50,17%                 D. 66,81%

5. Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:10. Đốt cháy hoàn toàn hổ lốn trên thu được hổ lốn khí Y. Cho Y qua dd H2SO4 đặc, thu được hổ lốn khí Z có tỉ khối đối với hiđro bằng 19. Công thức phân tử của X là:

A. C4H8                     B. C3H8                  C. C3H6                    D. C3H4

6. Hỗn hợp X gồm 2 este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu được sáu,38 gam CO2. Mặt khác, X tác dụng với dd NaOH, thu được 1 muối và 2 ancol là bình đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của 2 este trong X là:

A. C3H4O2 và C4H6O2                                B. C3H6O2 và C4H8O2

C. C2H4O2 và C3H6O2                                D. C2H4O2 và C5H10O2

7. Đốt cháy hoàn toàn 0,một mol 1 axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 (ở đktc), thu được 0,3 mol CO2 và 0,hai mol H2O. Giá trị của V là:

A. 8,96                         B. 4,48                   C. 11,hai                    D. sáu,72

8. Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử nguyên tố X thuộc nhóm VIIA là 28. Nguyên tử khối của nguyên tử nguyên tố X là:

A. 21                           B. 18                      C. 20                        D. 19

9. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng

B. Trùng hợp stiren thu được poli(phenol-fomanđehit)

C. Tơ visco là tơ tổng hợp

D. Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N

10. Cho 50ml dd glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với 1 lượng dư AgNO3 trong dd NH3 thu được hai,16 gam Ag kết tủa. Nồng độ mol/l của dd glucozơ đã dùng là:

A. 0,20M                     B. 0,01M                 C. 0,10M                    D. 0,02M

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download