hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 1283/QĐ-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 1283/QĐ-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Bảo hiểm,Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo theo Quyết định 797/QĐ-TTg

Quyết định 1283/QĐ-UBND 5 2013 thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo theo Quyết định 797/QĐ-TTg do tỉnh Bình Thuận ban hành.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Số: 1283/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 04 tháng sáu 5 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI THUỘC HỘ CẬN NGHÈO THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 797/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật công ty Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 5 2003;

Căn cứ Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26 tháng sáu 5 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

Thực hiện ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 546/HĐND-CTHĐ ngày 20 tháng năm 5 2013;

Xét yêu cầu của Liên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính -Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Tờ trình số 03/SLĐTBXH-STC-SYT-BHXH ngày 15 tháng 4 5 2013 và Công văn số 760/SLĐTBXH-BTXH ngày 30 tháng năm 5 2013 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chính sách bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Quy định mức hỗ trợ mua bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo theo Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26 tháng sáu 5 2012 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ 70%;

- Phần còn lại 30%: Trích ngân sách tỉnh hỗ trợ 15%, còn 15% do người tham gia bảo hiểm tự chi trả.

Điều hai. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các người thuộc hộ cận nghèo theo quy định tại Điều một Quyết định này.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, công ty liên quan cân đối ngân sách, tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí mua bảo hiểm y tế cho các người thuộc hộ cận nghèo 5 2013.

3. Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh cho các người thuộc hộ cận nghèo, từng bước nâng cáo chất lượng khám và điều trị cho bệnh nhân có bảo hiểm y tế.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương rà soát và lập danh sách các người thuộc hộ cận nghèo thuộc diện mua bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều một Quyết định này. Đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc công ty triển khai và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo các cơ quan truyền thông công ty tuyên truyền, rộng rãi rộng rãi chính sách này trên các dụng cụ thông tin đại chúng để cán bộ và nhân dân tại địa phương biết, thực hiện.

b) Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương rà soát, lập danh sách các người thuộc hộ cận nghèo trong danh sách đã được UBND huyện, thị xã, thành phố phê chuẩn y đầu 5 2013 thuộc diện cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều một Quyết định này nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội đóng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội cùng cấp thực hiện cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các người thuộc hộ cận nghèo theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Tiến Phương

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download