hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 3282/QĐ-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 3282/QĐ-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Hàng không,Quy định giá cước vận chuyển đường bay nội địa

tailieuhoctap.com xin giới thiệu Quyết định 3282/QĐ-BTC 5 2014 về mức tối đa khuông giá cước di chuyển hành khách hạng vé phổ thông trên các đường bay nội địa còn vị thế độc quyền do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 19/12/2014.

Quyết định mới về giá cước di chuyển hàng không số 3282/QĐ-BTC

BỘ TÀI CHÍNH
--------


Số: 3282/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 5 2014

QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC TỐI ĐA KHUNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH
HẠNG VÉ PHỔ THÔNG TRÊN CÁC ĐƯỜNG BAY NỘI ĐỊA CÒN VỊ THẾ ĐỘC QUYỀN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 103/2008/TTLT/BTC-BGTVT ngày 12/11/2008 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Giao thông chuyên chở hướng dẫn về quản lý giá cước di chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam;

Căn cứ yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở tại công văn số 16017/BGTVT-VT ngày 16/12/2014 về việc điều chỉnh mức tối đa khuông giá cước di chuyển hành khách nội địa hạng vé phổ thông;

Theo yêu cầu của Cục trưởng Cục Quản lý giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Ban hành mức tối đa khuông giá cước di chuyển hành khách hạng phổ thông trên các đường bay nội địa còn vị thế độc quyền (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) là 4.250 đồng/hành khách.km.

Điều hai. Căn cứ mức trần khuông giá cước quy định tại Điều một trên đây, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm:

1. Hướng dẫn xác định mức giá vé cụ thể áp dụng hợp nhất cho các Hãng hàng không phù hợp với từng thời kỳ trên cơ sở chi phí di chuyển, tình hình thị trường và sau khi tổ chức rà soát phương án giá của các Hãng hàng không.

2. Cụ thể hoá mức tối đa giá vé theo năm nhóm cự ly di chuyển và công bố danh mục các đường bay nội địa theo nhóm cự ly. Cụ thể:

a) Nhóm 1: có cự ly dưới 500 km;

b) Nhóm 2: có cự ly từ 500 km tới dưới 850 km;

c) Nhóm 3: có cự ly từ 850 km tới dưới một.000 km;

d) Nhóm 4: có cự ly từ một.000 km tới dưới một.280 km;

đ) Nhóm 5: có cự ly từ một.280 km trở lên.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan rà soát biến động chi phí các yếu tố đầu vào, hướng dẫn việc điều chỉnh khuông giá.

4. Thực hiện chế độ báo cáo Bộ Giao thông chuyên chở và Bộ Tài chính về kết quả thực hiện các quy định về giá cước di chuyển hàng không theo quy định pháp luật; gởi kèm theo các văn bản hướng dẫn mức giá vé theo nhóm đường bay, kết quả rà soát hồ sơ kê khai giá của các Hãng hàng không để liên Bộ theo dõi, kiểm tra.

Điều 3. Hãng hàng không quy định giá vé theo từng đường bay hoặc nhóm đường bay nhưng không vượt quá mức giá hướng dẫn của Cục Hàng không Việt Nam tại Điều hai nói trên; thực hiện nhiều giá vé phù hợp với thị trường và chất lượng dịch vụ; thực hiện kê khai mức giá cụ thể với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện điều chỉnh giá và thực hiện niêm yết giá theo đúng quy định tại ngày 12/11/2008 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông chuyên chở hướng dẫn về quản lý giá cước di chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam và ngày 23/3/2011 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông chuyên chở về sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 103/2008/TTLT/BTC-BGTVT.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015. Thay thế Quyết định số 2967/QĐ-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về mức tối đa khuông giá cước di chuyển hành khách hạng vé phổ thông trên các đường bay nội địa còn vị thế độc quyền.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý giá, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân cung cấp và sử dụng dịch vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

  • Bộ GTVT;
  • Cục Hàng không VN;
  • TCTHKVN, JPA, VJA;
  • Vụ pháp chế, Cục TCDN;
  • L­ưu: VT, QLG.

KT. BỘ TR­ƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

Trần Văn Hiếu

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download