hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 28/2013/QĐ-BTTTT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 28/2013/QĐ-BTTTT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Doanh nghiệp,Tái cơ cấu Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2012-2015

Quyết định 28/2013/QĐ-BTTTT phê chuẩn y Đề án nói chung “Tái cơ cấu Tổng công ty Truyền thông đa dụng cụ công đoạn 2012-2015” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

BỘ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG

-----------
Số: 28/QĐ-BTTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 5 2013

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ “TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN GIAI ĐOẠN 2012-2015”
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghị định số50/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24 tháng sáu 5 2011 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 187/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 17 tháng 01 5 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng bảy 5 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn y Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước công đoạn 2011-2015”;

Căn cứ Chỉ thị số 36/CT-BTTTT ngày 24 tháng 8 5 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thực hiện Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng bảy 5 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn y Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước công đoạn 2011-2015”;

Xét yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền thông đa dụng cụ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Phê chuẩn y Đề án nói chung “Tái cơ cấu Tổng công ty Truyền thông đa dụng cụ công đoạn 2012-2015” với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG TÁI  CẤU

1. Thực trạng hoạt động: Trong các 5 qua, Tổng công ty Truyền thông đa dụng cụ (Tổng công ty VTC) đã có thời gian phát triển tốt, được Đảng và Nhà nước ghi nhận, phong tặng Danh hiệu công ty Anh hùng lao động. Tuy nhiên, từ cuối 5 2010 tới nay, do đa dạng nguyên nhân, kết quả sản xuất kinh doanh giảm dần, đặc trưng 5 2011 và 2012 sụt giảm mạnh. Tình hình tài chính của Tổng công ty VTC ngày càng khó khăn (theo Báo cáo tài chính của Tổng công ty VTC 5 2011: tỷ lệ dư nợ trên vốn chủ sở hữu là 4,năm lần). Với cơ cấu công ty, ngànhnghề kinh doanh, quản trị doanh nghiệp của VTC như hiện nay, kết quả hoạt động kinh doanh dự định sẽ tiếp tục sụt giảm, do đó, việc xây dựng Đề án “Tái cơ cấu Tổng công ty Truyền thông đa dụng cụ, công đoạn 2012 - 2015” là vô cùng cần thiết.

2. Mục tiêu, định hướng: Bảo đảm Tổng công ty VTC có cơ cấu hp lý, tụ hợp vào ngành nghề kinh doanh chính: lĩnh vực truyền thông và kinh tế truyền thông; công nghiệp nội dung số; dịch vụ truyền hình và nội dung đa phương tiện; cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng, với mục tiêu xây dựng Tổng công ty VTC trở thành nhà cung cấp dịch vụ nội dung số, dịch vụ truyền hình hàng đầu Việt Nam.

II. NỘI DUNG TÁI CƠ CẤU

1. Ngành nghề kinh doanh:

1.một. Ngành nghề kinh doanh chính:

a) Thiết lập hạ tầng mạng viễn thông và cung cấp các dịch vụ viễn thông; cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình;

b) Cung cấp dịch vụ dịch vụ truyền hình quảng bá, truyền hình trả tiền, dịch vụ thông tin, giải trí; dịch vụ trò chơi điện tử và dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông, mạng Internet;

c) Kinh doanh dịch vụ quảng cáo; kinh doanh bản quyền các sản phẩm báo chí, âm nhạc, điện ảnh và các sản phẩm nội dung số trên mạng viễn thông, mạng Internet; phát hành các ấn phẩm báo chí;

d) Sản xuất và cung cấp các chương trình truyền hình, sản phẩm nghe nhìn, nội dung số trên mạng viễn thông, mạng internet;

đ) Cung cấp sản phẩm nghiên cứu, ứng dụng, phát triển, chuyển giao giải pháp công nghệ, đào tạo trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

1.hai. Các ngành nghề kinh doanh liên quan:

a) Cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ chứng nhận điện tử;

b) Cung cấp dịch vụ bán hàng trên truyền hình; bán hàng trực tuyến; thanh toán điện tử, dịch vụ định lượng nhu cầu khán giả trên truyền thông và trên internet;

c) Kinh doanh dịch vụ xử lý, lưu trữ, kết nối, cung cấp, phân phối dữ liệu truyền thông đa phương tiện;

d) Kinh doanh các dịch vụ công ty sự kiện, hội nghị, hội thảo, cho thuê văn phòng; dịch vụ tổng đài chăm sóc khách hàng;

đ) Mua bán, sản xuất, lắp đặt, sang sửa, đo kiểm các trang bị, hệ thống trang bị trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

e) Thực hiện các nhiệm vụ công ích do Nhà nước đặt hàng và các ngành nghề kinh doanh khác theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Vốn điều lệ: một.500.000.000.000 đồng (Một nghìn 5 trăm tỷ đồng).

3. Phân loại, xếp đặt các công ty thành viên hiện có của Tổng công ty VTC công đoạn 2012-2015:

3.1. Công ty mẹ - Tổng công ty VTC là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, gồm có các công ty hạch toán phụ thuộc công ty mẹ - Tổng công ty VTC:

Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số (VTC Intecom) - hình thành trên cơ sở công ty lại công ty TNHH một thành viên VTC Công nghệ và Nội dung số;

Công ty VTC Dịch vụ truyền hình số (VTC Digital) - hình thành trên cơ sở công ty lại công ty TNHH một thành viên VTC Dịch vụ truyền hình số;

Công ty VTC Giải trí đa dụng cụ (VTC Entertaiment) - hình thành trên cơ sở đổi tên từ Công ty Truyền hình di động VTC - công ty hạch toán phụ thuộc công ty mẹ VTC.

3.hai. Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC là cơ quan báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ quản, đặt trực thuộc Tổng công ty VTC. Đài hoạt động theo cơ chế sự nghiệp đặc thù do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

3.3. Các doanh nghiệp do Công ty mẹ - Tổng công ty VTC nắm giữ 100% vn điu lệ:

Công ty TNHH một thành viên Giải pháp công nghệ truyền thông VTC (Comtech);

Công ty TNHH một thành viên Viễn thông số VTC (Digicom).

3.4. Các công ty con do Tổng công ty VTC nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:

Công ty cổ phần VTC Dịch vụ di động (VTC Mobile);

Công ty cổ phần Truyền thông VTCI.

3.năm. Các công ty liên kết:

Công ty cổ phần VTC Truyền thông online (VTC Online).

3.sáu. Sáp nhập, giải thể:

a. Sáp nhập 4 Công ty TNHH một thành viên:

Công ty TNHH một thành viên Công nghệ và Nội dung số (Intecom) sáp nhập vào Công ty mẹ - Tổng công ty VTC;

Công ty TNHH một thành viên VTC Dịch vụ truyền hình số (Digital) sáp nhập vào Công ty mẹ - Tổng công ty VTC;

Công ty TNHH một thành viên Truyền thông đa dụng cụ VTC thành phố Hồ Chi Minh sáp nhập vào Công ty mẹ - Tổng công ty VTC;

Công ty TNHH một thành viên Truyền thông đa dụng cụ miền Trung VTC sáp nhập vào Công ty TNHH một thành viên Viễn thông số VTC (Digicom).

b. Giải thể các công ty hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ - Tổng công ty VTC:

Trung tâm dịch vụ truyền hình số (CDT);

Công ty trang bị điện tử và dịch vụ truyền thông (EMC);

Công ty điện tử và viễn thông VTC (Telecom);

Chi nhánh phía Nam Tổng công ty Truyền thông đa dụng cụ VTC;

Trung tâm chuyển giao công nghệ phát thanh truyền hình và viễn thông VTC;

Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình;

Trung tâm phát thanh truyền hình Internet Việt Nam;

Trung tâm truyền thông VTC.

3.bảy. Thoái vốn, rút quyền góp vốn của Tổng công ty VTC tại các doanh nghiệp:

a. Thoái 100% vốn của Tổng công ty VTC đầu tư tại các Công ty cổ phn:

Công ty cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Viễn thông Vina;

Công ty cổ phần Điện tử và truyền hình cáp Việt Nam (CEC);

Công ty cổ phần dịch vụ Hợp tác quốc tế;

Công ty cổ phần Phát triển truyền thông truyền hình (CTC);

Công ty cổ phần Kinh doanh trang bị và truyền thông VTC (EAC);

Công ty cổ phần dịch vụ truyền hình số VTC.

b. Rút quyền tham gia góp vốn của Tổng công ty VTC tại các công ty cổ phần:

Công ty cổ phần Truyền thông Hội An VTC;

Công ty cổ phần Truyền thông và truyền hình cáp Bà Rịa - Vũng Tàu;

Công ty cổ phần Truyền hình cáp và truyền thông VTC Lâm Đồng.

4. Tái cơ cấu doanh nghiệp, tụ hợp vào các nội dung sau:

4.một. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm soát nội bộ.

4.hai. Về tài chính:

a) Về vốn điều lệ: Rà soát lại quy mô sản xuất kinh doanh, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền để có giải pháp bổ sung đủ vốn điều lệ.

b) Hoàn tất thủ tục để được tham gia vào Dự án hai chương trình “Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty” của ADB để tái cấu trúc tài chính, xử lý các tồn tại về tài chính nhm ổn định hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp.

4.3. Nghiên cứu, hoàn thiện và công ty thực hiện Phương án phát triển nguồn nhân lực. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý cán bộ. Chú trọng xây dựng, kiện toàn hàng ngũ cán bộ lãnh đạo cốt lõi của Tổng công ty VTC có năng lực lãnh đạo, quản lý; phẩm chất, đạo đức tốt; đủ số lượng và cơ cấu hp lý.

4.4Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong hoạt động, sản xuất kinh doanh.

4.năm. Tăng cường trách nhiệm, quyền hạn và chỉ đạo của Tổng công ty VTC đối với người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty VTC tại doanh nghiệp khác.

III. TỔ CHỨC THC HIỆN

1. Hội đồng thành viên Tổng công ty VTC:

a) Trình Bộ Thông tin và Truyền thông Chiến lược phát triển công đoạn 2012 - 2015, định hướng tới 5 2020;

b) Trình Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định công ty lại và Điều lệ công ty và hoạt động của Tổng công ty VTC;

c) Xây dựng Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, trình Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, quyết định;

d) Xây dựng và phê chuẩn y phương án công ty lại sản xuất kinh doanh, phương án tái cơ cu các doanh nghiệp thành viên phù hp với nội dung Đề án này theo quy định của pháp luật để thực hiện chuyên môn hóa, phân công, hp tác, không dàn trải, phân tán nguồn lực, tránh cạnh tranh nội bộ;

đ) Tập trung thực hiện tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp theo các nội dung nêu tại khoản 4 phần II Điều này; trong quá trình thực hiện, giả dụ phát sinh vấn đề chưa phù hợp về mô hình công ty, kịp thời phối hp với các cơ quan liên quan báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông;

e) Tổ chức đánh giá hiệu quả đầu tư cho Đài Truyền hình công nghệ số VTC, hiệu quả của việc đầu tư, xây dựng hội sở Tổng công ty tại 23 Lạc Trung trên cơ sở công ty kiểm toán, thanh tra;

g) Xây dựng Phương án thực hiện cổ phần hóa các công ty TNHH một thành viên theo quy định của pháp luật, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, quyết định;

h) Định kỳ hằng quý báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông kết quả thực hiện Đ án này.

2. Các cơ quan, công ty liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc Tổng công ty VTC triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định này.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính; Cục trưởng các Cục: Báo chí, Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Viễn thôngTần số vô tuyến điện; Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa dụng cụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân;
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh;
Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
Các Bộ: TC, KHĐT, NV, LĐTB&XH,VPCP;
Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)


Nguyễn Bắc Son

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download