hoặc
Tài liệu học tập Hợp đồng cho mượn tài sản, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Hợp đồng cho mượn tài sản có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN TÀI SẢN

Hôm nay, ngày......... tháng........ 5..........

Tại Chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên cho mượn)

Họ tên:...................... sinh năm:................ 

Địa chỉ thường trú:.................

CMND số:................ cấp ngày:................ Tại:.................

BÊN B (Bên đi mượn)

Họ tên:....................... sinh năm:................ 

Địa chỉ thường trú: ...................

CMND số: cấp ngày:................... Tại:.....................

Hai bên đã bàn thảo, bàn bạc và đi tới hợp nhất lập bản hiệp đồng cho mượn với nội dung và các điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

- Bên A đồng ý cho bên B mượn………………………………...(Nêu tên tài sản và số lượng).

- Tình trạng sử dụng hoặc tình trạng kỹ thuật: (Mô tả đặc điểm tài sản, tính năng sử dụng)

Điều 2: Thời hạn của hợp đồng

- Bên A đồng ý cho bên B mượn tài sản với tình trạng như trên, trong thời gian là:……… , bắt đầu từ ngày tháng năm tới ngày tháng năm

- Trong thời gian thực hiện hiệp đồng, bên A có quyền lấy lại tài sản sau khi đã thông báo cho bên B biết trước ngày hoặc khi xảy ra tình trạng vi phạm hiệp đồng như:

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download