hoặc
Tài liệu học tập Thông báo về việc chấm dứt hộ kinh doanh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông báo về việc chấm dứt hộ kinh doanh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Biểu mẫu kinh doanh

TÊN HỘ KINH DOANH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …………..

………, ngày …… tháng ….. 5 ……. 

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH

Kính gửi(Tên cơ quan đăng ký buôn bán cấp huyện)

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ..................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:.............................................................................

Do: ………………………………………………………… cấp ngày: …… / ………../..........................

Địa điểm kinh doanh:................................................................................................................

Điện thoại:………………………………………………….. Fax: .......................................................

Email: ………………………………………………………. Website: .................................................

Thông báo chấm dứt hoạt động buôn bán kể từ ngày ……..…/ ………/ ……..

Hộ buôn bán cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 Các giấy tờ gởi kèm:
- ……………………….
- ………………………
- ………………………

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi họ tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download