hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 453/2013/QĐ-LĐTBXH, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 453/2013/QĐ-LĐTBXH có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Cơ cấu tổ chức,Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lao động và Xã hội

Quyết định 453/2013/QĐ-LĐTBXH quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Viện Khoa học Lao động và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------------

Số: 453/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 5 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN KHOA HỌC LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 5 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 5 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Viện Khoa học Lao động và Xã hội là doanh nghiệp nghiên cứu khoa học thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có chức năng nghiên cứu căn bản, nghiên cứu chiến lược và nghiên cứu ứng dụng dùng cho quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Việc làm, dạy nghề, lao động, lương lậu, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc con nít, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ.

Viện Khoa học Lao động và Xã hội có tên tiếng Anh là Institute of Labour Science and Social Affairs, viết tắt là ILSSA.

Điều hai. Viện Khoa học Lao động và Xã hội có nhiệm vụ:

1. Trình Bộ kế hoạch nghiên cứu khoa học, công nghệ dài hạn và hàng 5 của Bộ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

2. Tổ chức nghiên cứu căn bản, nghiên cứu chiến lược và nghiên cứu ứng dụng về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

3. Thông tin, phân tích, dự báo về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

4. Điều tra, thống kê dùng cho nghiên cứu khoa học;

5. Quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng và các hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ; thường trực Hội đồng Khoa học của Bộ.

6. Tham gia xây dựng chiến lược, đề án, quy hoạch, kế hoạch năm 5, chương trình mục tiêu Quốc gia, chính sách về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; tham gia phản biện khoa học, đánh giá các chương trình, kế hoạch, dự án, chính sách, công trình nghiên cứu thuộc Bộ.

7. Tổ chức, liên kết đào tạo tiến sỹ các chuyên ngành thuộc lĩnh vực lao động và xã hội theo quy định của pháp luật.

8. Tham gia đào tạo, bổ dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành lao động, thương binh và xã hội.

9. Hợp tác nghiên cứu khoa học với các doanh nghiệp, cơ quan trong nước và nước ngoài, các doanh nghiệp quốc tế, doanh nghiệp phi chính phủ về lĩnh vực lao động và xã hội theo quy định của pháp luật và của Bộ.

10. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tham mưu, nghiên cứu khoa học phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản được giao theo quy định của pháp luật và của Bộ.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ giao.

Điều 3. Cơ cấu doanh nghiệp của Viện Khoa học Lao động và Xã hội gồm:

1. Viện Khoa học Lao động và Xã hội có Viện trưởng và 1 số Phó Viện trưởng.

2. Các doanh nghiệp chức năng:

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Kế hoạch - Đối ngoại;

- Phòng Kế toán - Tài vụ;

- Phòng Quản lý khoa học;

- Phòng Nghiên cứu lương lậu và quan hệ lao động;

- Phòng Nghiên cứu chính sách an sinh xã hội;

- Trung tâm Nghiên cứu dân số, lao động, việc làm;

- Trung tâm Nghiên cứu lao động nữ và giới;

- Trung tâm Nghiên cứu môi trường và điều kiện lao động;

- Trung tâm Thông tin, phân tích và dự báo chiến lược;

Viện có Hội đồng khoa học tham mưu cho Viện trưởng về công tác nghiên cứu khoa học.

Điều 4. Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội có trách nhiệm ban hành và doanh nghiệp thực hiện Quy chế làm việc và quan hệ công tác của Viện; quy định chức năng, nhiệm vụ của các doanh nghiệp trực thuộc; phân công, bố trí, viên chức, người lao động trong Viện để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều năm. Viện Khoa học Lao động và Xã hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định.

Điều sáu. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 516/QĐ-LĐTBXH ngày 10 tháng 4 5 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều bảy. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Thủ trưởng các doanh nghiệp liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Lưu: VT, TCCB.

 

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Thị Hải Chuyền

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download