hoặc
Tài liệu học tập Công văn 299/UBND-VP4, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 299/UBND-VP4 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Hành chính,Phối hợp xử lý hành vi vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt

Công văn 299/UBND-VP4 5 2013 phối hợp xử lý hành vi vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt do tỉnh Ninh Bình ban hành.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Số: 299/UBND-VP4
V/v phối hợp xử lý các hành vi vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt

Ninh Bình, ngày 25 tháng 06 5 2013

Kính gửi:

- Các sở: Giao thông chuyên chở, Thông tin và Truyền thông;
- Báo Ninh Bình;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- UBND huyện: Yên Mô, Hoa Lư, Yên Khánh, thị xã Tam Điệp, thành phố Ninh Bình.

 Thực hiện Văn bản số 5621/BGTVT-KCHT ngày 17/6/2013 của Bộ Giao thông chuyên chở về việc phối hợp xử lý các hành vi vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt. Để hạn chế các vụ tai nạn giao thông đường sắt và lập lại thứ tự hành lang an toàn giao thông đường sắt trong thời gian đến, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao UBND huyện: Yên Mô, Hoa Lư, Yên Khánh, thị xã Tam Điệp, thành phố Ninh Bình

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông chuyên chở kiểm tra, xóa bỏ các lối đi dân sinh mở qua đường sắt, tháo dỡ các tấm lát làm lối đi qua đường sắt, trả lại nguyên trạng cơ sở hạ tầng đường sắt.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông chuyên chở, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện đồng bộ các biện pháp để phòng chống các trường hợp tái vi phạm sau khi tháo dỡ.

2. Giao Sở Giao thông chuyên chở chủ trì, phối hợp với UBND huyện: Yên Mô, Hoa Lư, Yên Khánh, thị xã Tam Điệp, thành phố Ninh Bình và các công ty có liên quan phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty TNHH MTV quản lý đường sắt Hà Ninh để triển khai kịp thời, có hiệu quả Quy chế phối hợp bảo đảm thứ tự an toàn giao thông đường sắt tại các giao cắt cùng mức giữa đường sắt và đường bộ được ký giữa Bộ Giao thông chuyên chở và UBND tỉnh.

(Gửi kèm theo bản chụp Văn bản số 5621/BGTVT-KCHT ngày 17/6/2013 của Bộ Giao thông vận tải)./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Lưu VT-2113, VP4, TTTH;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHĐinh Văn Điến

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download