hoặc
Tài liệu học tập Công văn 6469/BTC-TCHQ, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 6469/BTC-TCHQ có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Tính thuế 02 hệ thống máy hủy tiền đóng bánh đã nhập khẩu

Công văn 6469/BTC-TCHQ về tính thuế 02 hệ thống máy hủy tiền đóng bánh đã du nhập do Bộ Tài chính ban hành.\

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

Số: 6469/BTC-TCHQ
V/v tính thuế 02 hệ thống máy hủy tiền đóng bánh

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 5 2013

Kính gửi:

- Ngân hàng nhà nước Việt Nam;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2790/NHNN-QT ngày 23.4.2013 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc tính thuế 02 hệ thống máy hủy tiền và đóng bánh đã du nhập tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh 5 2005, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 2991/TCHQ-GSQL ngày một.sáu.2007 và công văn số 937/TCHQ-GSQL ngày năm.3.2008 hướng dẫn Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh việc phân loại, tính thuế 02 hệ thống máy hủy tiền và đóng bánh kèm phụ tùng dự phòng của Ngân hàng nhà nước Việt Nam du nhập. Cụ thể như sau:

- Hệ thống máy hủy tiền và đóng bánh đã được tính thuế theo mức thuế suất 0% (không có tiền thuế phát sinh).

- Số tiền thuế 2 Cục Hải quan thông báo cho Ngân hàng nhà nước là tiền thuế của phụ tùng dự phòng (không đồng bộ với máy).

- Sự chênh lệch về tiền thuế của phụ tùng dự phòng giữa hai địa phương là do Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chưa tính thuế cụ thể, yếu tố phần phụ tùng dự phòng theo công văn số 2991/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan (phần khai của Ngân hàng nhà nước về yếu tố phụ tùng có trị giá là 123.057 EUR trong khi tổng trị giá là 156.744 EUR).

Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tính thuế và ra thông báo thuế lô hàng của Ngân hàng nhà nước theo đúng quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Ngân hàng nhà nước Việt Nam biết./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- T.t Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, TCHQ.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Việt Cường

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download