hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 573/2013/QĐ-BTTTT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 573/2013/QĐ-BTTTT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Công nghệ - Thông tin,Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quyết định 573/2013/QĐ-BTTTT về công bố thủ tục hành chính thuộc khuôn khổ chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Số: 573/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 24 tháng năm 5 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng sáu 5 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 5 2007;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng sáu 5 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét yêu cầu của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều một. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc khuôn khổ chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, thủ trưởng các cơ quan, công ty thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Vụ Pháp chế (để p/h);
- Trung tâm thông tin (để đưa tin);
- Lưu: VT, P.KSTTHC(02), TMT.20.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)Nguyễn Thành Hưng

 PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 573/QĐ-BTTTT ngày 24 tháng 05 5 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc khuôn khổ chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

STT

SỐ HỒ SƠ TTHC

TÊN TTHC

TÊN VBQPPL QUY ĐỊNH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

LĨNH VỰC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

A. TTHC cấp trung ương

1

 

Công bố chất lượng dịch vụ viễn thông đối với các dịch vụ thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông yêu cầu quản lý chất lượng”

Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/03/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

Viễn thông

Cục Viễn thông

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download