hoặc
Tài liệu học tập Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng ban hành theo  quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Mẫu số 16A-HSB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CHUYỂN NƠI NHẬN LƯƠNG HƯU/TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ........................

Tên tôi là: ..................................... Sinh ngày .......... tháng ........... 5 ...............

Số CMND ................................... Cấp ngày ......... tháng ....... 5 ............ tại …..

…………………………………… Số dế yêu (nếu có): ...........................................

Theo hồ sơ hưởng BHXH, tôi còn có tên ......................., sinh ngày ....../....../....... (1)

Hiện đang hưởng chế độ .................................................. tại địa chỉ ....................

Số hồ sơ ............................................................................................................

Số thẻ BHYT hiện đang sử dụng (nếu có): .............................................................

Tôi làm đơn này đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ....................................... giải quyết cho tôi được chuyển tới hưởng lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng tại nơi cư trú mới theo địa chỉ (2): .................;

Tôi xin đăng ký nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại (3): .........................

Tôi đề nghị được nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân của tôi như sau: Chủ tài khoản: …………………………, số tài khoản:

…..……..., mở tại Ngân hàng……………………….., chi nhánh ….....................….(4)./.

......, ngày .... tháng ... năm ...

Xác nhận của chính quyền 
địa phương nơi cư trú mới (4)

(Ký, đóng dấu)

......., ngày ..... tháng ... năm ....

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (1) Trường hợp giữa hồ sơ hưởng BHXH và CMND không thống nhất về họ tên, tên đệm, ngày, tháng, 5 sinh thì khai bổ sung nội dung này, nếu thống nhất thì gạch chéo;

- (2) Ghi hầu hết địa chỉ: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố;

- (3) Nơi KCB ban đầu do cá nhân lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (Trạm y tế xã, hoặc Bệnh viện đa khoa huyện/tương đương, hoặc các cơ sở KCB khác theo phân cấp của ngành Y tế); giả dụ thuộc đối tượng người có công với cách mạng thì ghi rõ thuộc đối tượng người có công với cách mạng sau tên cơ sở khám chữa bệnh đã đăng ký.

- (4) Trường hợp có yêu cầu nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân thì ghi hầu hết thông tin vào nội dung này, nếu không thì gạch chéo.

- (5) Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cư trú mới xác nhận. Trường hợp có bản sao hộ khẩu thường trú hoặc bản sao giấy đăng ký trợ thời trú tại nơi cư trú mới đính kèm thì không cần xác nhận của chính quyền địa phương.

Các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải thêm mẫu sau: Đơn đề nghị chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng - Mẫu số 16B-HSB.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download