hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường Tiểu học Hương Ngải, Hà Nội, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường Tiểu học Hương Ngải, Hà Nội có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh trẻ em,Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi),Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Đề kiểm tra học kì hai môn Tiếng Anh lớp 3 5 2015 trường Tiểu học Hương Ngải, Hà Nội được tailieuhoctap.com sưu tầm và đăng tải giúp các em học sinh lớp 3 chủ động ôn tập và rèn luyện kỹ năng Tiếng Anh được học trên lớp.

Đề kiểm tra học kì hai môn Tiếng Anh lớp 3 5 2015

PHÒNG GD VÀ ĐT THẠCH THẤT

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG NGẢI

Họ và tên: …………………………..

Lớp: ..…………

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM

MÔN TIẾNG ANH - LỚP 3

NĂM HỌC 2014 – 2015

Thời gian làm bài: 40 phút

PART một. LISTENING (20 minutes)

Question một. Listen and number (1 pt)

Đề kiểm tra học kì hai môn Tiếng Anh lớp 3 5 2015 trường Tiểu học Hương Ngải, Hà Nội

Question hai. Listen and write T (True) or F (False) (1pt)

Đề kiểm tra học kì hai môn Tiếng Anh lớp 3 5 2015 trường Tiểu học Hương Ngải, Hà Nội

Question 3. Listen and draw the line. (1 pt)

Đề kiểm tra học kì hai môn Tiếng Anh lớp 3 5 2015 trường Tiểu học Hương Ngải, Hà Nội

Đáp án đề kiểm tra học kì hai môn Tiếng Anh lớp 3 5 2015

Lời bài nghe

Question một. Listen and number. (1 pt)

1. A: Where’s the dog ?
B: It’s under the table.

2. A: What are you doing ?
B: I am listening to music.

3. A: What’s the weather like?
B: It’s rainy.

4. A: Do you have a goldfish?
B: Yes, I do.

Question hai. Listen and write T (True) or F (False) (1pt).

1. There is a living room

2. There are five books on the table.

3. I like robots.

4. I’ve got four cats.

Question 3. Listen and draw the line. (1 pt)

1. A: Do you like planes?

2. B: No, I don’t.

2. I like ships.

Question 4. Listen and tick. (1 pt)

1. Laura: What is the weather like ?
   Jimmy : It’s windy.

2. Lilly: What are they doing ?
   John: They’re flying kites.

3. Mary: What pets do you have?
    Peter : I have two dogs.

4. Jane: What toys do you like?
    Tom: I like yo-yos.

Question năm. Listen and complete. (1pt)

My name is Quan.Today my family (1) _is__at home.We are in the living room. My father is (2)___watching ____TV. My mother is (3)_playing___ the piano. My brother is (4) ___listening___to music and I am singing.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download