hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 907/QĐ-TTG, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 907/QĐ-TTG có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Doanh nghiệp,Về việc bổ nhiệm và thay đổi Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội

Quyết định số 907/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm và đổi thay Ủy viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------
Số: 907/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 5 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm và đổi thay Ủy viên kiêm nhiệm
Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội
---------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Xét yêu cầu của Ngân hàng Chính sách xã hội tại Văn bản số 36/NHCS-HĐQT ngày 07 tháng sáu 5 2010; Tờ trình số 1769/TTr-BNV ngày 11 tháng sáu 5 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Bổ nhiệm bà H'Ngăm Niê KĐăm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, kiêm nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, thay bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội và các bà có tên tại Điều một chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, ĐMDN,
HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV.TĐT

 KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)
Nguyễn Sinh Hùng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download