hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Y tế - Sức khỏe,Về việc ban hành quy định chế độ hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú

Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Về việc ban hành quy định chế độ hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại các Trung tâm Quản lý sau cai nghiện ma túy thuộc thành phố Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----------

Số: 48/2012/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 5 2012

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy định chế độ hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp
quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối
với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại các Trung
tâm Quản lý sau cai nghiện ma túy thuộc thành phố Hà Nội

------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 121/2010/TTLT- BTC-BLĐTBXH ngày 12/8/2010 của Liên Bộ: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ đối với người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 7/12/2012 của Hội đồng Nhân dân Thành phố về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố Hà Nội 5 2013; Kế hoạch đầu tư từ ngân sách Thành phố 3 5 2013-2015;

Căn cứ Công văn số 461/HĐND ngày 07/11/2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hợp nhất quy định chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng trong cơ sở chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội, các trung tâm quản lý sau cai nghiện của Thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Liên Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định chế độ hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện thuộc thành phố Hà Nội.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013 và thay thế Quyết định số 60/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc Công an Thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Bí thư Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc các trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội, Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy; Giám đốc trung tâm Giáo dục - Lao động hướng nghiệp thanh niên Hà Nội và các cá nhân, doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ LĐTBXH;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Website Chính phủ;
- TT Thành ủy, TTHĐNDTP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Ban Tuyên giáo TU; Ban VX - HĐNDTP;
- MTTQ và các đoàn thể TP, cựu TNXP;
- Phân xã HN, các báo: HNM, KTĐT, ANTĐ;
- Đài PT - TH Hà Nội;
- Công báo Hà Nội;
- CVP, các PVP: Lý Văn Giao, Đỗ Đình Hồng;
- Phòng VHKG, TH, KT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thị Bích Ngọc

QUY ĐỊNH
Chế độ hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện thuộc thành phố Hà Nội
(Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định chế độ hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện thuộc thành phố Hà Nội, theo Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật phòng chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

1. Người đã hoàn thành xong thời gian cai nghiện ma túy đề nghị tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội áp dụng biện pháp sau cai nghiện tại nơi cư trú quy định tại Khoản một Điều năm Chương II Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ.

2. Người đã hoàn thành xong thời gian cai nghiện ma túy đề nghị tại trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội áp dụng biện pháp sau cai nghiện tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện, quy định tại Khoản một Điều 17 Chương II Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ.

3. Người trực tiếp tham gia công tác quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú (Điểm một, Điều 16, Nghị định số 94/2009/NĐ-CP).

Chương II
QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ VÀ MỨC ĐÓNG GÓP

Điều 3. Chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại nơi cư trú

1. Chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú (hỗ trợ tham mưu, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tìm việc làm), thực hiện theo quy định tại Điều hai, Điều năm Thông tư Liên tịch số 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 12/08/2010 của Liên Bộ: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện.

2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn định kỳ, đột xuất doanh nghiệp xét nghiệm tìm chất ma túy phòng, chống tái nghiện cho người quản lý sau cai nghiện ma túy tại địa phương hai lần/1 quý (1 lần đột xuất, một lần định kỳ); Xét nghiệm khi kết nạp đối tượng từ Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội về quản lý sau cai tại nơi cư trú: một test.

Điều 4. Chế độ đóng góp của người sau cai nghiện ma túy áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm: (trừ các trường hợp được miễn, giảm theo quy định tại Điểm 16 Điều năm của quy định này)

1. Tiền ăn: 360.000 đồng/người/tháng trong suốt thời gian chấp hành quyết định áp dụng quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm;

Người sau cai nghiện sẽ tham gia lao động sản xuất tạo nên thu nhập để đóng góp vào tiền ăn hàng tháng. Nếu trường hợp kết quả lao động sản xuất mà thu nhập không đủ thì yêu cầu gia đình phải đóng góp số thiếu hụt so với quy định về đóng góp tiền ăn cho người sau cai nghiện.

2. Tiền học nghề cho đối tượng đã được đào tạo nghề nhưng có nhu cầu học thêm nghề: hai.000.000 đồng/người.

Điều 5: Chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm

1. Tiền ăn: 540.000 đồng/người/ tháng trong suốt thời gian chấp hành quyết định áp dụng quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm;

2. Học nghề: hai.000.000 đồng/người/lần (nếu chưa qua đào tạo nghề);

3. Trang cấp đồ vật sinh hoạt cá nhân: 400.000 đồng/người/năm (NSNN hỗ trợ hai 5 đối với người sau cai nghiện ma túy áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện 24 tháng tại Trung tâm);

4. Điện, nước, vệ sinh, sát trùng: 70.000 đồng/người/tháng trong suốt thời gian chấp hành quyết định;

5. Khám, chữa bệnh thông thường: 30.000 đồng/người/tháng trong suốt thời gian chấp hành quyết định;

6. Hoạt động văn thể: 50.000 đồng/người/năm (NSNN hỗ trợ hai 5 đối với người sau cai nghiện ma túy áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện 24 tháng tại Trung tâm);

7. Xét nghiệm ma túy khi kết nạp vào Trung tâm quản lý sau cai và sau khi hết thời gian thi hành quyết định: 20.000 đồng/test x hai test;

8. Tiền ăn đường, tiền tàu xe:

Người quản lý sau cai nghiện ma túy sau khi chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm được trở về cộng đồng, giả dụ hoàn cảnh khó khăn hoặc không có thu nhập từ kết quả lao động tại Trung tâm và địa chỉ nơi cư trú đã được xác định rõ ràng, khi trở về nơi cư trú được trợ cấp:

a) Tiền ăn trong các ngày đi đường: 40.000 đồng/người/ngày, tối đa không quá năm ngày.

b) Tiền tàu xe: Theo giá dụng cụ công cộng phổ thông.

9. Đối với người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm bị nhiễm HIV/AIDS:

Được trợ cấp thêm tiền thuốc chữa bệnh, tiền shopping các đồ vật phòng chống nhiễm HIV và các khoản chi hỗ trợ khác (trừ tiền ăn, tiền thuốc chữa bệnh thông thường) theo quy định tại Quyết định số 96/2007/QĐ-TTg ngày 28/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, chăm sóc, tham mưu điều trị cho người nhiễm HIV và phòng lây nhiễm HIV tại các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm thời giam.

10. Kinh phí chuyển đối tượng:

- Kinh phí chuyển đối tượng hết thời gian cai nghiện ma túy đề nghị tới trung tâm quản lý sau cai nghiện: Thanh toán theo thực tế nhưng tối đa không quá 60.000 đồng/người.

- Kinh phí chuyển đối tượng hết thời gian cai nghiện ma túy đề nghị về quản lý sau cai tại nơi cư trú: Thanh toán theo thực tế nhưng tối đa không quá 230.000 đồng/người.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download