hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 33/2014/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 33/2014/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Chính sách,Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm công tác dự trữ quốc gia
BỘ TÀI CHÍNH

---------------

Số: 33/2014/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 5 2014 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN VÀ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC DỰ TRỮ QUỐC GIA

Căn cứ Luật Dự trữ nhà nước ngày 20 tháng 11 5 2012;

Căn cứ Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 5 2013 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành Luật dự trữ nhà nước (sau đây viết tắt là Nghị định số 94/2013/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 5 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 5 2004 của Chính phủ về chế độ lương thuởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, đã được sửa đổi, bổ sung tại các Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 5 2009; Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 5 2012 và Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 5 2013 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP);

Sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ tại công văn số 234/BNV-TL ngày 21 tháng 01 5 2014;

Theo yêu cầu của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm công tác dự trữ nhà nước.

Chương I

CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC DỰ TRỮ QUỐC GIA

Điều một. Đối tượng áp dụng và không áp dụng phụ cấp thâm niên

1. Đối tượng áp dụng:

a) Công chức làm công tác dự trữ nhà nước trong biên chế tại các tổ chức thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;

b) Viên chức làm công tác dự trữ nhà nước tại các tổ chức thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

2. Sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân, sĩ quan và hạ sĩ quan hưởng lương thuộc công an nhân dân làm công tác quản lý dự trữ nhà nước hưởng phụ cấp thâm niên quy định tại điểm a khoản 8 Điều sáu Nghị định số 204/2004/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản hai Điều một Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 5 2009 của Chính phủ).

3. Đối tượng không áp dụng:

Người làm việc theo chế độ hiệp đồng lao động trong các tổ chức thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Điều hai. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên

Đối tượng quy định tại khoản một Điều một Thông tư này có thời gian làm việc tại các tổ chức thuộc cơ quan quản lý dự trữ nhà nước chuyên trách trong các thời kỳ theo hướng dẫn tại điểm a khoản một Điều 3 Thông tư này đủ năm 5 (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download