hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2015 phòng GD - ĐT Đại Lộc (Đề đề nghị), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2015 phòng GD - ĐT Đại Lộc (Đề đề nghị) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh phổ thông,Tiếng anh phổ thông lớp 8,Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án và file nghe

Đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp 8 5 2015 phòng GD - ĐT Đại Lộc (Đề đề nghị) có đáp án và file nghe được tailieuhoctap.com sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn học sinh lớp 8 có thêm tài liệu để ôn tập và nâng cao kiến thức Tiếng Anh được học trên lớp. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp 8 5 2015

PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II (NĂM HỌC 2014 - 2015)

Môn: Tiếng Anh 8 (Thời gian: 45 phút)

Họ và tên GV ra đề: Châu Trần Kiều Lan

Đơn vị: Trường THCS: Phan Bội Châu

I. Choose the words with the different pronunciation of the underlined part (1pt)

1. A. Recycled          B. Melted             C. Refilled             D. Returned

2. A. Wonder            B. Carol               C. Compile            D. Patron

3. A. Humid              B. Jungle             C. Rub                  D. Buffalo

4. A. Beach              B. Catch              C. Church             D. Christmas

II. Choose the best option to complete each sentences (3pts)

1. I take part ………….. most activities of my school.

A. on                       B. at                     C. in                    D. of

2. Millions of Christmas cards ………….. every year.

A. was sent             B. were sent          C. is sent             D. are sent

3. I don’t know how ………….. the game.

A. to play                B. play                  C. played             D. playing

4. She asked me ………….. my homework.

A. if I do                  B. if I did               C. whether I do      D. whether I doing

5. The Pyramid of Cheops is one of the seven ………….. of the worlD.

A. temples              B. pagodas           C. heritages          D. wonders

6. It is a ………….. festival.

A. rice-cook            B. cooking-rice      C. rice-cooking      D. cook-rice

III. Read the paragraph an answer the questions (3pts)

Living in Madrid is quite different with living in London. People get up later, and start work later. They often start work at ten, and have lunch at hai pm. Everything closes for about three hours after lunch and people don’t go back to work at 5p.m. They finish work at about 7p.m or 8 p.m. Then they go out. The citizens in Spain go to bed very late: at about một or hai in the morning. The population in Madrid spend more time in the streets. Most of them live in the center, in small flats, not like London, where people live in houses in the suburbs. The public transport system is very good and very cheap, but most of the residents like to have their own cars.

A. Answer the questions (2pts)

1. What time do people in Madrid start work?

2. How long do the shops close in the middle of the day?

3. Where do the people in Madrid live?

4. Is public transport good enough?

B. True or False (1pt)

1. Living in London is the same as living in Madrid

2. The public transport system is very good and very cheap.

Đáp án đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp 8 5 2015

I. (1điểm): Mỗi câu đúng 0.25đ

1. B         hai. A           3. A            4. D

II. (3 điểm): Mỗi câu đúng 0,5đ

1. C        2. D            3. A            4. B             năm. D           sáu. C

III. (3 điểm): Mỗi câu đúng 0,5đ/câu.

A. (2 điểm)

1. They start work at ten.

2. They close for about three hours.

3. They live in the center, in small flats.

4. Yes, it is.

B. (1 điểm)

1. F                     hai. T

IV. (2 điểm): Mỗi câu đúng 0,5đ/câu.

1. The woman carrying a heavy bag is my aunt.

2. I like fresh fruit grown at home. (using past participle)

3. Viet Nam is a country rice – exporting country

4. Lan said she will pick me up at 7:30 p.m.

V. (1 điểm ) điền đúng mỗi từ 0,25đ/câu

1. temperature     hai. humid       3. centigrade       4. cloudy

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download