hoặc
Tài liệu học tập Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,
TÊN DOANH NGHIỆP
________


Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

..., ngày ...... tháng...... 5 200...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
KINH DOANH CHO CỬA HÀNG, TRẠM BÁN LẺ XĂNG DẦU


Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố.......

Họ và tên người làm đơn:.............................................

Ngày tháng 5 sinh:............................................

Chức danh (giám đốc/chủ doanh nghiệp):.....................................

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm thời trú):......................................

Tên doanh nghiệp :.....................................

Nơi đặt hội sở chính:.........................................

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.............. do............cấp ngày tháng 5 200.....

Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số /200 /NĐ-CP ngày tháng 5 200 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download