hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 1086/QĐ-TTG, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 1086/QĐ-TTG có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Cơ cấu tổ chức,Về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đồng Tiến giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quyết định số 1086/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đồng Tiến giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 1086
/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 5 2010

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đồng Tiến
giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
--------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Xét Tờ trình số 56/TTr-NHNN ngày 28 tháng 04 5 2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tờ trình số 30/TTr-BNV ngày 27 tháng 05 5 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Đồng Tiến giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ông Nguyễn Đồng Tiến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, 
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, HC, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV. TĐT
THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download