hoặc
Tài liệu học tập Mẫu số S03b-DNN: Sổ cái, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu số S03b-DNN: Sổ cái có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,Mẫu sổ sách dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung

tailieuhoctap.com xin giới thiệu biểu mẫu Sổ cái dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung ban hành theo  ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC.

Đơn vi:………..            

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S03b–DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ CÁI

(dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Năm: ..........................

Tên tài khoản: ............

Số hiệu: .....................

Ngày, tháng ghi sổ
 
Chứng từ

Diễn giải

Nhật ký chung


Số hiệu TK
đối ứng
Số tiền

Số hiệu Ngày, tháng Trang sổ
STT dòng
Nợ
A B C D E G H 1 2
 
 
 

- Số dư đầu năm

- Số phát sinh trong tháng

         

 

 

         
- Cộng số phát sinh tháng          
- Số dư cuối tháng          
- Cộng lũy kế từ đầu quý          

- Sổ này có ....... trang, đánh số từ trang 01 tới trang ..........

- Ngày mở sổ: .....................................................

 

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày .... tháng .... 5.....

 Giám đốc
      (Ký, họ tên, đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download