hoặc
Tài liệu học tập English Vocabulary in Use Elementary Level Test, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu English Vocabulary in Use Elementary Level Test có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh thương mại,Tiếng Anh cho người mới bắt đầu,Kiểm tra từ vựng Tiếng Anh trình độ sơ cấp

Với đa dạng câu hỏi thuộc trình độ sơ cấp, English Vocabulary in Use Elementary level test sẽ giúp các bạn mới bắt đầu học Tiếng A. nh ôn tập và học từ vị Tiếng A. nh hiệu quả. B. ài test có đáp án đi kèm, mời các bạn tham khảo.

English Vocabulary in Use Elementary Level Test

1. I ____________ in my English lessons.

A. got a good time         B. have got a good time         C. have a good time

2. You can ___________ skiing, swimming, nhảy đầm and mua sắm.

A. make                       B. do                                    C. take                        D. go

3. ‘What ____________ ?’ ‘I’m listening to music’.

A. are you doing           B. do you do                         C. do you like doing

4. ____________ this morning.

A. I did a coffee            B. I made a coffee                 C. I’m doing a coffee

5. What time did you _______________ last night?

A. come home             B. come to home                  C. come back to home

6. How ______________ to get to the airport?

A. long it is                 B. much                               C. long does it take       D. far

7. Please can you turn the TV ____________ ? I can’t hear it!

A. off                         B. on                                    C. down                        D. up

8. I _______________ very well with my sister.

A. get out                  B. get on                               C. get up                      D. get over

9. He ____________ goodbye.

A. told                      B. said me                             C. said

10. You can _______________ train, plane and bicycle.

A. catch                   B. miss                                 C. go by

English Vocabulary in Use Elementary Level Test - Key

1. C

2. D

3. A

4. B

5. A

6. C

7. D

8. B

9. C

10. C

11. B

12. A

13. D

14. B

15. B

16. C

17. B

18. D

19. B

20. A

21. A

22. A

23. A

24. B

25. D

26. A

27. A

28. C

29. C

30. B

31. B

32. A

33. D

34. B

35. C

36. A

37. D

38. C

39. A

40. B

41. D

42. A

43. B

44. D

45. A

46. C

47. B

48. D

49 .B

50. B

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download