hoặc
Tài liệu học tập Đề thi thử Đại học môn Hóa lần 3 năm 2014 trường THPT Gia Lộc, Hải Dương, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi thử Đại học môn Hóa lần 3 năm 2014 trường THPT Gia Lộc, Hải Dương có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối A,Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa có đáp án

Đề thi thử Đại học môn Hóa lần 3 5 2014 trường THPT Gia Lộc, Hải Dương là tài liệu luyện thi đại học môn Hóa, luyện đề thi thử trung học phổ thông nhà nước môn Hóa hay dành cho các bạn học sinh ôn thi cũng như thêm tài liệu tham khảo dành cho các thầy cô.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA 

SỞ GD-ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT GIA LỘC
(Đề thi có sáu trang; 50 câu)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM HỌC 2013-2014
Môn thi: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Mã đề 132

Họ, tên thí sinh:........................................................

Số báo danh:...........................................................

Cho biết nguyên tử khối của: F = 19; Cl = 35,5; Br = 80; I = 127; Na = 23; K = 39; O = 16; H = 1; N = 14; P = 31; Fe = 56; Cu = 64; Cr = 52; Ag = 108; Al = 27; Ca = 40; Ba = 137; Mg = 24; Ca = 40; He = 4.

Câu 1: Cho 1 loại quặng photphorit (chứa 7% là tạp chất trơ không chứa photpho) tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc để sản xuất supephotphat đơn. Độ dinh dưỡng của supephotphat đơn thu được khi làm khan hẩu lốn sau phản ứng là:

A. 34,20%.          B. 42,60%.              C. 26,83%.            D. 53,62%.

Câu 3: Cho hẩu lốn X gồm: SO2 và O2 (có tỉ khối so với He là 11,2) đi qua tháp tổng hợp SO3 với hiệu suất tổng hợp SO3 là H (%) thu được hẩu lốn khí Y có phần trăm thể tích của SObằng 20%. Giá trị của H là:

A. 20,00%            B. 45,45%               C. 30,30%            D. 33,33%.

Câu 4: Số liên kết σ (xich ma) có trong mỗi phân tử: etan, propilen lần lượt là:

A. sáu, 8                 B. bảy, 8.                    C. sáu, bảy                   D. 3, 5

Câu 5: Cho dung dịch X gồm: NO3- ; x mol Fe2+ , 0,3 mol Na+ và y mol Cl- . Cho dung dịch AgNO3 dư vào X thu được 30,55 gam chất rắn Y. Trong dung dịch X có chứa 49,85 gam hẩu lốn muối. Giá trị của x, y lần lượt là:

A. 0,15 và 0,một      B. 0,một và 0,hai             C. 0,165 và 0,hai        D. 0,217 và 0,0493

Câu 6: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là:

A. anilin, metyl amin, amoniac.           B. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit.

C. metyl amin, amoniac, kali hidroxit   D. anilin, amoniac, natri hiđroxit.

Câu 7: Hấp thụ hết khí CO2 trong 200 ml NaOH 2M thu được dung dịch Y chứa 19,9 gam chất tan. Dung dịch Y gồm:

A. Na2CO3 và NaHCO3                 B. Na2CO3

C. NaHCO3                                 D. Na2CO3 và NaOH

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download