hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 2173/QĐ-NHNN, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 2173/QĐ-NHNN có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước

tailieuhoctap.com xin giới thiệu Quyết định 2173/QĐ-NHNN 5 2014 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gởi bằng đồng Việt Nam của công ty, cá nhân tại công ty tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại do Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành.

Cũng theo Quyết định 2172/QĐ-NHNN, mức lãi suất tối đa áp dụng cho tiền gởi bằng đồng đô la Mỹ của công ty (trừ TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) là 0,25%/năm và đối với tiền gởi của cá nhân là 0,75%/năm (Giảm 0.25% so với trước đây);

Xem thêm .

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------
Số: 2173/QĐ-NHNN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
           Hà Nội, ngày 28 tháng 10 5 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC LÃI SUẤT TỐI ĐA ĐỐI VỚI TIỀN GỬI BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC,
CÁ NHÂN TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI
THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 07/2014/TT-NHNN NGÀY 17 THÁNG 03 NĂM 2014

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng sáu 5 2010;

Căn cứ Luật Các công ty tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng sáu 5 2010;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 5 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 03 5 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam của công ty, cá nhân tại công ty tín dụng;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều một. Mức lãi suất tối đa đối với tiền gởi bằng đồng Việt Nam của công ty (trừ công ty tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) và cá nhân tại công ty tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 03 ngày 2014 như sau:

1. Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gởi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng là 1%/năm.

2. Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gởi có kỳ hạn từ một tháng tới dưới sáu tháng là năm,5%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gởi kỳ hạn từ một tháng tới dưới sáu tháng là sáu,0%/năm.

Điều hai.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 10 5 2014 và thay thế ngày 17 tháng 03 5 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất tối đa đối với tiền gởi bằng đồng Việt Nam của công ty, cá nhân tại công ty tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 03 5 2014.

2. Đối với lãi suất tiền gởi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn của công ty, cá nhân tại công ty tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, được thực hiện cho tới hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, công ty, cá nhân không tới lĩnh tiền gởi, thì công ty tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng lãi suất đối với tiền gởi theo quy định tại Quyết định này.

Điều 3: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các công ty thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
  • Như Điều 3;
  • Ban lãnh đạo NHNN;
  • Lưu: VP, Vụ CSTT.
KT.THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC

NGUYỄN ĐỒNG TIẾN

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download