hoặc
Tài liệu học tập Công văn 2405/TCHQ-TXNK, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 2405/TCHQ-TXNK có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Hành chính,Xóa nợ tiền phạt chậm nộp

Công văn 2405/TCHQ-TXNK về xóa nợ tiền phạt chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

Số: 2405/TCHQ-TXNK
V/v xóa nợ tiền phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 5 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0673/HQBRVT-TXNK ngày 20/4/2012 (kèm hồ sơ) của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp của Công ty Cổ phần và XNK Côn Đảo do thực hiện xếp đặt chuyển đổi trước ngày 01/7/2007.

Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến các cơ quan có liên quan để xem xét xử lý và sẽ có ý kiến trả lời tổ chức.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được biết.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download