hoặc
Tài liệu học tập Mẫu hợp đồng thuê tài sản, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu hợp đồng thuê tài sản có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN

Tại Văn phòng Công chứng …….

(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài hội sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên cho thuê (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà):..........................................................................................

Sinh ngày:.........................................................................................

Chứng minh nhân dân số:....................... cấp ngày...........................

tại........................................................................................................

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm thời trú):.................

Hoặc có thể chọn 1 trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông : ....................................................................................................

Sinh ngày:............................................................................................

Chứng minh nhân dân số:....................... cấp ngày...............................

tại..........................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ...........................................................................

Cùng vợ là bà: ....................................................................................

Sinh ngày:........................................................................................

Chứng minh nhân dân số:....................... cấp ngày...................tại................

Hộ khẩu thường trú:.........................................................................

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ: ....................................................................................................

Sinh ngày:................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:....................... cấp ngày..................................................

tại............................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:...............................................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download