hoặc
Tài liệu học tập Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Mẫu số 03-1B/TNDN, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Mẫu số 03-1B/TNDN có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,Dành cho người nộp thuế thuộc ngành ngân hàng, tín dụng

Mẫu số: 03-1B/TNDN: Kết quả hoạt động sản xuất buôn bán dành cho người nộp thuế thuộc ngành ngân hàng, tín dụng ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính như sau:

Mẫu số: 03-1B/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

 PHỤ LỤC
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN 5 ……)

Kỳ tính thuế: từ ……. tới ……
----------------

Tên người nộp thuế: ................................................

Mã số thuế:  

Tên đại lý thuế (nếu có): ..............................................................................................

Mã số thuế

 STT  Chỉ tiêu  Mã số  Số tiền
 (1)  (2)  (3)  (4)
   Kết quả buôn bán ghi nhận theo báo cáo tài chính    
 1  Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự  [01]  
 2  Chi trả lãi và các chi phí tương tự  [02]  
 3  Thu nhập lãi thuần ([3] = [1] - [2])  [03]  
 4  Thu nhập từ hoạt động dịch vụ  [04]  
 5  Chi phí hoạt động dịch vụ [05]  
 6 Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ ([6] = [4] - [5]) [06]  
 7  Lãi/lỗ thuần từ hoạt động buôn bán ngoại hối [07]  
 8  Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh  [08]  
 9  Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư [09]  
 10 Thu nhập từ hoạt động khác [10]  
 11 Chi phí hoạt động khác [11]  
12 Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác ([12] = [10] - [11])
[12]
13 Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần
[13]
14 Chi phí hoạt động
[14]
15 Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
[15]
16 Tổng lợi nhuận trước thuế
([16] = [3] + [6] + [7] + [8] + [9] + [12] + [13] - [14] - [15])
[16]  

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:......

Ngày ......... tháng ........... 5 ..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:

- Số liệu tại chỉ tiêu mã số [16] của Phụ lục này được ghi vào chỉ tiêu mã số A1 của Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của cùng kỳ tính thuế.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download