hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 1534/2013/QĐ-BYT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 1534/2013/QĐ-BYT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Cơ cấu tổ chức,Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý môi trường y tế thuộc Bộ Y tế

Quyết định 1534/2013/QĐ-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Cục Quản lý môi trường y tế thuộc Bộ Y tế.

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Số: 1534/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 5 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ THUỘC BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 5 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 5 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng năm 5 2007 của Chính phủ quy định doanh nghiệp, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Vị trí, chức năng

Cục Quản lý môi trường y tế là doanh nghiệp thuộc Bộ Y tế, có chức năng tư vấn, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước và doanh nghiệp thực thi pháp luật về các lĩnh vực: vệ sinh sức khỏe môi trường; vệ sinh chất lượng nước uống, nước sinh hoạt; vệ sinh sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích; quản lý hóa chất gia dụng và hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế; bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý môi trường y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có hội sở làm việc tại thành phố Hà Nội.

Điều hai. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định chuyên môn, các tiêu chuẩn, quy chuẩn công nghệ nhà nước về các lĩnh vực: vệ sinh sức khỏe môi trường; vệ sinh chất lượng nước uống, nước sinh hoạt; vệ sinh sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích; quản lý hóa chất gia dụng và hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế và bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế theo quy định của pháp luật;

2. Chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về các lĩnh vực thuộc khuôn khổ chức năng quản lý của Cục được Bộ trưởng Bộ Y tế phân công theo quy định của pháp luật.

3. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày được hưởng chế độ ốm đau và danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp tại Việt Nam.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện:

a) Việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định chuyên môn, các tiêu chuẩn, quy chuẩn công nghệ nhà nước về các lĩnh vực thuộc khuôn khổ chức năng quản lý của Cục được Bộ trưởng Bộ Y tế phân công;

b) Việc lập và giám định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe đối với các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tụ hội, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm;

c) Việc quan trắc các tác động đối với môi trường từ hoạt động của ngành y tế; quản lý chất thải y tế; khắc phục ô nhiễm và hồi phục môi trường y tế; thu thập, lưu trữ và cung cấp thông tin về môi trường liên quan tới các lĩnh vực thuộc khuôn khổ quản lý nhà nước của Bộ Y tế theo quy định của pháp luật;

d) Các biện pháp bảo vệ sức khỏe con người trước tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và các chi tiết môi trường bất lợi.

5. Tổ chức thực hiện:

a) Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về các lĩnh vực thuộc khuôn khổ chức năng quản lý của Cục được Bộ trưởng Bộ Y tế phân công theo đúng quy định của pháp luật;

b) Cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giám định nội dung chuyên môn của hồ sơ đăng ký quảng cáo đối với hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế theo quy định của pháp luật;

c) Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định phê phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Y tế;

d) Tổ chức giám định và công bố các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế có đủ năng lực, điều kiện thực hiện đo, kiểm tra môi trường lao động; định kỳ công bố danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện thực hiện đo kiểm tra môi trường lao động.

6. Tổ chức thực hiện công tác thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu và báo cáo về các lĩnh vực thuộc khuôn khổ chức năng quản lý của Cục theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về các lĩnh vực khác thuộc khuôn khổ chức năng quản lý của Cục.

8. Quản lý và phân bổ các nguồn kinh phí, vốn của các dự án và nguồn tài trợ cho các hoạt động thuộc khuôn khổ chức năng quản lý của Cục; quản lý biên chế và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc Cục; quản lý tài sản và các nguồn lực khác theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

Điều 3. Tổ chức và cơ chế hoạt động

1. Lãnh đạo Cục: gồm Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.

Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm theo các quy định của pháp luật.

Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục. Các Phó Cục trưởng giúp việc cho Cục trưởng và được Cục trưởng giao phụ trách 1 số công tác, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao.

2. Tổ chức của Cục gồm:

a) Văn phòng Cục;

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

c) Phòng Pháp chế - Thanh tra;

d) Phòng Môi trường cơ sở y tế;

đ) Phòng Sức khỏe môi trường cộng đồng;

e) Phòng Sức khỏe lao động - Phòng chống thương tích;

g) Phòng Hóa chất - Đánh giá tác động sức khỏe;

h) Đơn vị sự nghiệp thuộc Cục: Trung tâm Thông tin môi trường y tế.

3. Cơ chế hoạt động

a) Cục Quản lý môi trường y tế hoạt động theo chế độ thủ trưởng;

b) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Cục và các phòng, doanh nghiệp thuộc Cục do Cục trưởng quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Cục

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo Văn phòng Cục, lãnh đạo các phòng, doanh nghiệp thuộc Cục thực hiện theo quy định của pháp luật;

d) Các chức danh lãnh đạo Cục, lãnh đạo Văn phòng Cục, lãnh đạo các phòng, doanh nghiệp thuộc Cục được hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật.

4. Biên chế

Biên chế của Cục Quản lý môi trường y tế được xác định theo quy định của pháp luật về vị trí việc làm và được điều chỉnh theo nhu cầu vị trí việc làm do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định trên cơ sở yêu cầu của Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế.

5. Kinh phí hoạt động của Cục Quản lý môi trường y tế do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định này thay thế các quy định trước đây của Bộ trưởng Bộ Y tế về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Cục Quản lý môi trường y tế thuộc Bộ Y tế.

Điều năm. Trách nhiệm thi hành

Các ông bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng thuộc Bộ Y tế và thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các ngành;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TCCB, MT, PC.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)


Nguyễn Thị Kim Tiến

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download