hoặc
Tài liệu học tập Nghị định 70/2013/NĐ-CP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Nghị định 70/2013/NĐ-CP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Hành chính,Quy chế quản lý kho vật chứng kèm theo Nghị định 18/2002/NĐ-CP

Nghị định 70/2013/NĐ-CP sửa đổi Quy chế quản lý kho tang vật kèm theo Nghị định 18/2002/NĐ-CP.

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Số: 70/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 5 2013

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ KHO VẬT CHỨNG BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 18/2002/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 02 NĂM 2002 CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ 5 2001;

Căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự 5 2003;

Căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự 5 2004, Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Bộ luật tố tụng dân sự 5 2011;

Căn cứ Luật thi hành án dân sự 5 2008;

Căn cứ Luật tố tụng hành chính 5 2010;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quy chế quản lý kho tang vật ban hành kèm theo Nghị định số 18/2002/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 5 2002 của Chính phủ,

Điều một. Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quy chế quản lý kho tang vật ban hành kèm theo Nghị định số 18/2002/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 5 2002 của Chính phủ:

1. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Mỗi Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, mỗi Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được xây dựng 1 kho vật chứng; ở Bộ Công an được xây dựng 2 kho tang vật (một ở phía Bắc và 1 ở phía Nam) để dùng cho công tác điều tra, truy tìm tố các vụ án hình sự.

2. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định việc thành lập, quy mô, tiêu chuẩn xây dựng kho tang vật và quy định nội quy kho tang vật trong Công an nhân dân.”

2. Điều năm được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Mỗi quân khu (và cấp tương đương) và ở Bộ Quốc phòng được tổ chức 1 kho tang vật để dùng cho công tác điều tra, truy tìm tố, xét xử và thi hành án theo thẩm quyền trong Quân đội nhân dân; mỗi Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh) được tổ chức 1 kho tang vật trong khu vực kho vũ khí, thiết bị công nghệ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh để hấp thụ, bảo quản tang vật là vũ khí quân dụng, nguyên liệu nổ, chất cháy từ các cơ quan thụ lý vụ án trên địa bàn.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định việc thành lập, quy mô, tiêu chuẩn xây dựng kho tang vật và quy định nội quy kho tang vật trong Quân đội nhân dân.”

3. Điều sáu được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Mỗi cục thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và mỗi chi cục thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được tổ chức 1 kho tang vật để dùng cho công tác xét xử và thi hành án.

2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định việc thành lập, quy mô, tiêu chuẩn xây dựng kho tang vật và quy định nội quy kho tang vật thuộc các cơ quan thi hành án dân sự.”

4. Bổ sung Điều 6a trước Điều bảy thuộc Chương III, như sau:

“Điều 6a. Biên chế kho vật chứng

1. Biên chế kho tang vật bao gồm thủ kho tang vật và bảo vệ kho tang vật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của thủ kho tang vật được quy định tại Khoản hai Điều bảy Quy chế này; nhiệm vụ, quyền hạn của bảo vệ kho tang vật do thủ trưởng cơ quan quản lý kho tang vật quy định. Thủ kho, bảo vệ kho tang vật được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Khoản 4 Điều bảy Quy chế này.”

5. Điểm b Khoản một Điều bảy được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b) Thực hiện việc xuất kho, nhập kho đối với tang vật, thiết bị, tài liệu khác đã thu thập được của các vụ án theo lệnh của thủ trưởng cơ quan thụ lý vụ án và chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan quản lý kho vật chứng”.

6. Điểm d Khoản một Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“d) Vật chứng là tiền, giấy tờ có giá, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, động vật, thực vật và các tang vật khác liên quan tới lĩnh vực y tế cần có điều kiện bảo quản đặc thù được bảo quản như sau:

- Tiền, giấy tờ có giá, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ phải được niêm phong và gởi tại hệ thống kho bạc nhà nước cùng cấp nơi cơ quan thụ lý vụ án có hội sở, tuyệt đối không được phép lưu thông.

- Vũ khí quân dụng, chất nổ, chất cháy được niêm phong và gởi tại kho vũ khí, thiết bị công nghệ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh nơi cơ quan thụ lý vụ án có hội sở. Vũ khí không phải là vũ khí quân dụng được bảo quản tại các kho tang vật.

- Chất độc (tùy từng loại cụ thể) được niêm phong và gởi tại các cơ sở quản lý về chuyên môn thuộc ngành Y tế, Quốc phòng, Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn.

- Chất phóng xạ được niêm phong và gởi tại Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Động vật được gởi tại các Vườn thú, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã hoặc các cơ sở chăn nuôi thuộc ngành Nông nghiệp trên địa bàn.

- Thực vật được gởi tại các cơ quan lâm nghiệp, Công ty cây trồng trên địa bàn.

- Vật chứng là vi khuẩn, siêu vi khuẩn, ký sinh trùng độc hại, mẫu máu, mô, bộ phận cơ thể người, vắc xin và các tang vật khác liên quan tới lĩnh vực y tế cần có điều kiện bảo quản đặc thù được niêm phong và gởi tại các cơ sở quản lý về chuyên môn thuộc ngành y tế.

Các tổ chức quy định trên đây có trách nhiệm hấp thụ ngay, bảo quản an toàn tang vật, thiết bị, tài liệu theo quy định của pháp luật có liên quan và theo quy định của Quy chế này. Kinh phí dùng cho cho việc bảo quản do cơ quan gởi tang vật chi từ nguồn ngân sách nhà nước.”

7. Khoản hai Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Trường hợp do điều kiện khách quan mà tang vật, tài sản quy định tại các Điểm d, đ Khoản một Điều này chưa thể chuyển giao được ngay thì phải trợ thời nhập vào kho tang vật của cơ quan đang thụ lý vụ án để bảo quản; sau khi khắc phục điều kiện khách quan đó thì phải chuyển giao ngay.”

8. Khoản 3 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Cơ quan đang thụ lý vụ án có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan đang bảo quản tang vật tổ chức di chuyển, bảo quản, bảo vệ tang vật, thiết bị, tài liệu khác thu thập được của vụ án từ kho tang vật này tới kho tang vật khác hoặc trong quá trình trực tiếp sử dụng để dùng cho điều tra, truy tìm tố, xét xử và thi hành án.”

9. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm cấp đất, tạo điều kiện thuận tiện cho việc xây dựng và quản lý kho tang vật tại địa phương mình; chỉ đạo các cơ quan hữu quan ở địa phương phối hợp, bảo đảm an ninh, an toàn cho kho tang vật.”

Điều hai. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 8 5 2013.

2. Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định này.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, doanh nghiệp trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download