hoặc
Tài liệu học tập Thông báo 198/TB-VPCP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông báo 198/TB-VPCP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Công nghệ - Thông tin,Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020

Thông báo 198/TB-VPCP về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất tới 5 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

Số: 198/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 5 2013

 THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN VỀ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT ĐẾN NĂM 2020

Ngày 26 tháng 3 5 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã dự và chủ trì Hội nghị toàn quốc về triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất tới 5 2020 (Đề án số hóa truyền hình). Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, cơ quan: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Văn phòng Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình và các doanh nghiệp sản xuất, nhập cảng vật dụng truyền hình. Sau khi nghe Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam báo cáo về Đề án số hóa truyền hình, ý kiến tham luận của các đại biểu tham gia hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đề án số hóa truyền hình là đề án kinh tế - xã hội quan trọng có liên quan đến hàng chục triệu người xem truyền hình trên cả nước, vì vậy yêu cầu Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam, lãnh đạo các Bộ ngành có liên quan, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt và tích cực triển khai có hiệu quả các nội dung của Đề án.

2. Đài Truyền hình Việt Nam, các Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan báo chí và truyền thông đại chúng tích cực tuyên truyền về Đề án số hóa truyền hình, đặc trưng tuyên truyền về sự cần thiết, lợi ích và lộ trình thực hiện để nhân dân được biết và hưởng ứng thực hiện. Bộ Thông tin và Truyền thông sớm xây dựng và phê chuẩn y Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Đài Phát thanh Truyền hình địa phương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung có liên quan của Đề án số hóa truyền hình địa phương và có văn bản báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về kế hoạch triển khai Đề án trước ngày 30 tháng sáu 5 2013.

4. Các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình xây dựng và báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền hình của doanh nghiệp trước ngày 30 tháng sáu 5 2013.

5. Trên cơ sở đề nghị của các địa phương và doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định cụ thể số lượng, quy mô phủ sóng, điều kiện lựa chọn và hình thức công ty cấp phép cho các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình khu vực; quyết định phương án truyền dẫn, phát sóng kênh chương trình địa phương tại các khu vực không có doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình khu vực.

6. Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam sớm định hướng về việc phủ sóng cho khu vực miền núi theo hướng phủ sóng truyền hình mặt đất tính hợp với truyền hình số qua vệ tinh cho khu vực này để đạt hiệu quả cao nhất.

7. Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam nghiên cứu, làm rõ các vấn đề liên quan tới giải pháp hỗ trợ tài chính của Đề án, bao gồm:

a) Hỗ trợ cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số và các doanh nghiệp sản xuất vật dụng thu truyền hình số.

b) Hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho người dân từ nguồn kinh phí Quỹ dịch vụ viễn thông công ích tính hợp với ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí khác.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình;
- Các Bộ: TTTT, CT, TC, KHĐT, KHCN;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Tổng Công ty truyền thông đa dụng cụ (VTC);
- Công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu (AVG);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KGVX, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (03). TrT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Vũ

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download