hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 1437/QĐ-TTG, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 1437/QĐ-TTG có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Doanh nghiệp,Về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam

Quyết định số 1437/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê ưng chuẩn phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------
Số: 1437/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 5 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê ưng chuẩn phương án cổ phần hóa
Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam
----------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 5 2005;

Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng sáu 5 2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Phê ưng chuẩn phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam) với các nội dung sau đây:

1. Tên tiếng việt: Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

Tên tiếng Anh: Vietnam Industrial Construction Corporation.

Tên viết tắt: VINAINCON.

2. Trụ sở chính: số năm, phố Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

3. Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; doanh nghiệp và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

4. Hình thức cổ phần hóa: bán 1 phần vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp tính hợp phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

5. Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam được tiếp tục buôn bán các ngành, nghề mà Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam đang buôn bán và các hoạt động buôn bán khác theo quy định của pháp luật.

6. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam: Bộ Công thương

7. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

a) Vốn điều lệ: 550.000.000.000 đồng (năm trăm 5 mươi tỷ đồng chẵn).

b) Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

Cổ phần phát hành lần đầu 55.000.000 cổ phần (55 triệu cổ phần).

Trong đó:

- Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 41.250.000 cổ phần, chiếm 75% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 4.667.900 cổ phần, chiếm 8,49% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán cho doanh nghiệp công đoàn: 275.000 cổ phần, chiếm 0,5% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán đấu giá công khai: 8.807.100 cổ phần, chiếm 16,01% vốn điều lệ.

8. Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

9. Phương án xếp đặt lao động:

Số lao động tiếp tục chuyển sang làm việc tại Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam: 3.885 người;

Số lao động dôi dư: 186 người.

10. Trong thời gian thực hiện các thủ tục cần thiết để Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Bộ Công thương quyết định chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều hai. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Công Thương có trách nhiệm:

- Quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá trên cơ sở giá trị của Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam;

- Chỉ đạo Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam công bố thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa và tiếp tục thực hiện các công việc cần thiết để chuyển Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam thành Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật;

- Cử người đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

2. Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam có trách nhiệm quản lý Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam cho tới khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động buôn bán của Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Nội vụ, Lao động - TB&XH;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, KTN, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (10b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)
Nguyễn Sinh Hùng
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download