hoặc
Tài liệu học tập Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH về quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn

Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương ban hành theo  về quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động.

Tên đơn vị: ……………………. Mẫu số 4

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NÂNG BẬC LƯƠNG
ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM ……..

(Kèm theo Công văn số .../ngày ... tháng ... 5 ...)

Tổng số công chức, viên chức và người lao động ở công ty có mặt tại thời điểm báo cáo: …… người.

Trong đó:

1. Số người được nâng bậc lương thường xuyên trong 5 là: ..... người.

2. Số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích lý tưởng trong thực hiện nhiệm vụ trong 5 là: .... người.

3. Số người đã có thông báo nghỉ hưu được nâng bậc lương trước thời hạn trong năm: ..... người.

TT

Họ

 tên

Ngày
tháng 

năm
sinh

Chức
 danh

/chức
vụ

Trình 
độ

 chuyên
 môn 

nghiệp
 vụ 

được
 đào

 tạo

Ngạch/chức danh,
 bậc, hệ số 
lương trước

 khi được nâng
bậc

Kết quả nâng
 bậc trong 
năm ..........

Nam

Nữ

Ngạch/
chức

 danh 
nghề

 nghiệp

Bậc

Hệ
 số

Thời
 điểm 

được 
xếp

Hệ
 số 

chênh 
lệch

bảo 
lưu 

(nếu
 có)

Ngạch
 hoặc

 chức
danh

Bậc
 lương

 sau
 nâng

 bậc

Hệ số 
lương mới 
được
NB

Thời
 gian 
tính
 nâng
bậc
lương
 lần
sau

Hệ 
số 

chênh 
lệch 

bảo
 lưu

(nếu
 có)

Tiền 
lương 

tăng
 thêm

 do 
NB 

trong
 năm

 (1.000đ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

I

Công chức, viên chức và người lao động được
nâng bậc lương thường xuyên

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương
 trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu 
được nâng bậc lương trước thời hạn

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

 (Ký, họ tên)

……., ngày …… tháng …… 5 ……

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

1. Đơn vị gởi kèm báo cáo này văn bản nêu các vướng mắc, đề nghị trong việc thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn (nếu có).

2. Cột bảy, cột 12 ghi mã số ngạch hoặc chức danh.

3. Cột 17 được tính theo số tháng hưởng chênh lệch giữa bậc lương mới được nâng so với bậc lương cũ trong 5.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download