hoặc
Tài liệu học tập Mẫu văn bản đăng ký thực hiện dự án đầu tư, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu văn bản đăng ký thực hiện dự án đầu tư có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,

Mẫu văn bản đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung nhà đầu tư đăng ký tham gia dự án đầu tư với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ...

BẢN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Kính gửi: …….. (ghi tên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền)

Sau khi nghiên cứu danh mục dự án được công bố ngày ….. trên ….. (ghi ngày công bố và công cụ phát hành), chúng tôi:

Tên nhà đầu tư: ...................................................

Quốc tịch: ...........................................................

Địa chỉ: ............................................................................................... (ghi địa chỉ hội sở chính)

Địa chỉ liên lạc: ………….…..; Số điện thoại: ................................; Thư điện tử (e-mail): ...................................... đăng ký tham gia thực hiện dự án .................. (ghi tên dự án và số thứ tự trong danh mục dự án đã công bố).

  ……, ngày ….. tháng ….. 5 ………

Đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 

Ghi chú:

Đối với liên danh dự thầu, phải ghi rõ tên/quốc tịch của hầu hết các thành viên thuộc liên danh; trường hợp đấu thầu quốc tế, phải ghi rõ quốc tịch của nhà đầu tư.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download