hoặc
Tài liệu học tập Thông báo về việc đăng ký nhận lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông báo về việc đăng ký nhận lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Thông báo về việc đăng ký nhận lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng ban hành theo  quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Mẫu số 18B-HSB

BẢO HIỂM XàHỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XàHỘI TỈNH/TP ...
--------

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:    /BHXH-TB

....., ngày ... tháng ... 5 ... 

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký nhận lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng

Kính gửi: Ông/Bà .................................................................

Địa chỉ: .................................................................................

.............................................................................................

Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ....................................... kính mời Ông/Bà tới ....................................... để làm thủ tục đăng ký nhận (1) .......................................

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần từ ..... giờ tới ....... giờ.

Khi đi, yêu cầu mang theo chứng minh thư và thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp để đổi thẻ bảo hiểm y tế mới.

Số điện thoại đi động liên lạc: (2) ............................

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1) Nếu là lương hưu thì ghi lương hưu; giả dụ là trợ cấp BHXH hàng tháng thì ghi rõ tên loại trợ cấp;

- (2) Ghi số điện thoại đi động của bộ phận 1 cửa BHXH huyện hoặc của đại diện chi trả.

Các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải thêm các mẫu sau:

- Thông báo về việc thu nhận hồ sơ di chuyển nhận lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng - Mẫu số 18A-HSB.

- Thông báo về việc thu nhận hồ sơ chờ hưởng lương hưu/trợ cấp hàng tháng - Mẫu số 18C-HSB.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download