hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 2, Đồng Tháp, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học Đốc Binh Kiều 2, Đồng Tháp có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh trẻ em,Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi),Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp năm 5 2015 trường Đốc Binh Kiều hai, Đồng Tháp có đáp án giúp các em học sinh ôn tập và hệ thống kiến thức Tiếng Anh đã được học trên lớp cuối kì hai, chương trình lớp năm. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp năm 5 2015

Doc Binh Kieu hai Primary School 

Class: ______ Name:____________________ 

Grade: 5

FINAL TEST ON ENGLISH

Duration: 40 minutes

 

Question một. Listen and number. (Nghe và đánh số) (1pt)

Đề kiểm tra cuối 5 Tiếng Anh lớp 5

Question 2: Listen and draw lines. (Nghe và kẻ đường gạch nối) (1pt)

Đề kiểm tra cuối 5 môn Tiếng Anh lớp 5

Question 3: Listen and circle the words you hear. (Nghe và khoanh tròn từ em nghe được) (1pt)

Example: It’ll be a large house in the ________.  village              city

a/ What will there be in your _________?            bedroom           bathroom

b/ I like the fox because it is ___________.         clever               intelligent

c/ What will the weather be like ________?         tomorrow          next Sunday

d/ How did you get to your _______.                   town                hometown

Question 4: Listen and tick. (Nghe và đánh dấu) (1pt)

Đề kiểm tra học kỳ hai môn Tiếng Anh lớp 5

Đáp án đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp năm 5 2015

Question một. Listen and number. (Nghe và đánh số) (1pt)

1/ On Saturday morning, after breakfast, Minh and his brother went swimming in the sea near the house. They came home for lunch at noon.

2/ In the afternoon, they went fishing at the lake in the area. They are very happy because they caught a lots of fish for the dinner.

3/ Now, Minh and his brother are climbing up some caves. On the way to one of the caves, Minh’s brother tells him not to climb on the huge stone because Minh may fall down. Then, it may be difficult to get down the mountain.

4/ In the afternoon, Minh and his brother will stay at home. Minh wants to draw some pictures of the caves and read some stories about mountain climbing.

5/ Tomorrow Minh’s brother is going to take their grandfather to the doctor because the old man has got a pain in his legs. The doctor will check his legs and Minh’s brother will be with him.

Đáp án: a - 3           b - năm            c - hai             d - một               e - 4

Question 2: Listen and draw lines. (Nghe và kẻ đường gạch nối) (1pt)

1/ I often get to my hometown by bus.

2/ My dreamhouse will be by the sea.

3/ Yesterday he went to see the doctor with his mother.

4/ He shouldn’t glide down the staircase. He may break his leg.

Đáp án: một - bus       hai - house by the sea     3 - see the doctor     4 - break his leg

Question 3: Listen and circle the words you hear. (1pt)

Example: village

1/ bedroom

2/ clever

3/ next Sunday

4/ hometown

Question 4: Listen and tick. (Nghe và đánh dấu) (1pt)

1/ Girl: Ouch!
    Boy: What’s the matter?
    Girl: The tea pot is so hot.
    Boy: Be careful. You may get a burn with it.

2/ Boy: Let’s do a puzzle.
    Girl: Well. It’s too boring. Look. The weather’s fine.
    Boy: Yeah. How about going swimming?
    Girl: Great idea! Let’s go to the swimming pool.

3/ Boy: What are you drawing?
    Girl: A crow.
    Boy: Why do you draw it?
    Girl: Well, for the cover of the story “The Clever Fox and the Crow”.
    Boy: Oh, I see. I know that story.

4/ Doctor: What’s the matter with you?
    Boy: I’ve got a toothache.
    Doctor: Take a seat. Open your mouth, please. Which one?
    Boy: This one. Ouch!
    Doctor: Well, well... It’s got a big cavity.

Đáp án: một - a               hai - c               3 - c                   4 - b

Question 5: Listen and complete. (Nghe và hoàn thành bài đọc) (1pt)

Đáp án: một - London      2 - hometown   3 - north             4 - train

Question sáu. Read and put a tick (√ ) or a cross (X) in the box. (Đọc và đánh dấu √ hoặc X vào ô vuông). 1pt

Đáp án: một - √               hai - X                3 - √                  4 - √

Question bảy. Look and read. Write Yes or No. ( Nhìn, đọc và viết Yes hoặc No) (1pt)

Đáp án: một - Yes           hai - No              3 - No                4 - Yes.

Question 8. Look at the picture. Look at the letters. Write the words. (Nhìn vào tranh và các từ cho sẵn. Viết thành các từ đúng). (1pt)

Đáp án: một - snowy       hai - summer       3 - boat              4 - bus

Question 9. Look at the pictures and complete the sentences. (Nhìn tranh và hoàn thành các câu sau).(1pt)

Đáp án: a/ fox             b/ house           c/ headache      d/ rainy

Question 10: Speaking. (1pt)

Giáo viên thực hiện cho thi theo cấu trúc, tùy tình hình hs mà giáo viên uyển chuyển khi triển khai thực hành nói với hs. Tùy mức độ nói của học sinh mà giáo viên cho điểm.

  • Listen and repeat: It’ll be hot and rainy in the south.
  • Point, ask and answer: How did you get to your hometown?
  • Listen and comment: There are four seasons in the north of Viet Nam.
  • Interview: What will your dream house be like?

*Sau khi chấm các phần, giáo viên cộng điểm thành điểm chung cho học sinh (làm tròn điểm theo quy định).

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download