hoặc
Tài liệu học tập Nghị định 95/2013/NĐ-CP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Nghị định 95/2013/NĐ-CP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Bảo hiểm,Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hiệp đồng.

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

Số: 95/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 5 2013

 NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng sáu 5 2012;

Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng sáu 5 2012;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng sáu 5 2006;

Căn cứ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hiệp đồng ngày 29 tháng 11 5 2006;

Theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đng,

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khc phục hậu quả, thm quyn xử phạt, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo him xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đng.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

1. Người sử dụng lao động.

2. Người lao động.

3. Các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này.

Điều 3. Quy định về phạt tiền đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

1. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV của Nghị định này là mức phạt đi với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại Khoản một và Khoản hai Điều 4, Khoản hai, Khoản 4 và Khoản sáu Điều 9, Khoản sáu và Khoản bảy Điều 17 và các điu từ Điều 29 tới Điều 34 Nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Chương VI của Nghị định này là thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân. Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt đối với tổ chức bằng 02 lần thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân.

Chương 2.

HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

Điều 4. Vi phạm quy định về dịch vụ việc làm

1. Phạt tiền từ một.000.000 đồng tới 3.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động đối với tổ chức dịch vụ việc làm có hành vi thu phí dịch vụ việc làm vượt quá mức quy định theo 1 trong các mức sau đây:

a) Phạt tiền từ năm.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng đối với hành vi thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn về vị trí việc làm;

b) Phạt tiền từ 45.000.000 đồng tới 60.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động dịch vụ việc làm mà không có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc sử dụng Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm hết hạn.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc trả lại cho người lao động khoản phí dịch vụ việc làm đã thu của người lao động cao hơn mức quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản một Điều này;

b) Buộc nộp lại phí dịch vụ việc làm đã thu của người lao động vào ngân sách nhà nước đối với vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này.

Điều năm. Vi phạm quy định về giao kết hiệp đồng lao động

1. Phạt tiền người sử dụng lao động khi có 1 trong các hành vi: Không giao kết hiệp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc nhất thiết có thời hạn trên 3 tháng; không giao kết đúng loại hiệp đồng lao động với người lao động theo quy định tại Điều 22 của Bộ luật lao động theo 1 trong các mức sau đây:

a) Từ 500.000 đồng tới hai.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người tới 10 người lao động;

b) Từ hai.000.000 đồng tới năm.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người tới 50 người lao động;

c) Từ năm.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người tới 100 người lao động;

d) Từ 10.000.000 đồng tới 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người tới 300 người lao động;

đ) Từ 15.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng tới 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có 1 trong các hành vi sau đây:

a) Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động;

b) Buộc người lao động thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hiệp đồng lao động.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc trả lại bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ đã giữ của người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại Đim a Khoản hai Điều này;

b) Buộc trả lại số tiền hoặc tài sản đã giữ của người lao động cộng với khoản tiền lãi của số tin đã giữ của người lao động tính theo lãi sut ti đa áp dụng đối với tiền gởi không kỳ hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại Đim b Khoản hai Điều này.

Điều sáu. Vi phạm quy định về thử việc

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng tới một.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động yêu cầu thviệc đối với người lao động làm việc theo hiệp đồng lao động theo mùa vụ.

2. Phạt tiền từ hai.000.000 đồng tới năm.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có 1 trong các hành vi sau đây:

a) Yêu cầu người lao động thử việc quá 01 lần;

b) Thử việc quá thời gian quy định;

c) Trả lương cho người lao động trong thời gian thử việc thấp hơn 85% mức lương của công việc đó.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trả đủ 100% lương lậu cho người lao động trong thời gian thử việc đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản một, Điểm b và Điểm c Khoản hai Điều này.

Điều bảy. Vi phạm quy định về thực hiện hp đồng lao động

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng tới một.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo bằng văn bản cho người lao động biết trước ít nhất 15 ngày, trước ngày hiệp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng tới bảy.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có 1 trong các hành vi sau đây:

a) Btrí người lao động làm việc ở địa điểm khác với địa điểm làm việc đã thỏa thuận trong hiệp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại Điều 31 của Bộ luật lao động;

b) Không nhận lại người lao động trở lại làm việc sau khi hết thời hạn tạm bợ hoãn thực hiện hiệp đồng lao động, trừ trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận khác.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trả lương cho người lao động trong các ngày không nhận người lao động trở lại làm việc sau khi hết thời hạn tạm bợ hoãn thực hiện hiệp đồng lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản hai Điều này.

Điều 8. Vi phạm quy định về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hiệp đồng lao động

1. Phạt tiền người sử dụng lao động có 1 trong các hành vi: Không trả hoặc trả không đủ tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp thôi việc làm cho người lao động theo thời hạn quy định tại Khoản hai Điều 47 của Bộ luật lao động; không hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại các giấy tờ khác đã giữ của người lao động sau khi chấm dứt hiệp đồng lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 47 của Bộ luật lao động theo 1 trong các mức sau đây:

a) Từ 500.000 đồng tới hai.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người tới 10 người lao động;

b) Từ hai.000.000 đồng tới năm.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người tới 50 người lao động;

c) Từ năm.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người tới 100 người lao động;

d) Từ 10.000.000 đồng tới 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người tới 300 người lao động;

đ) Từ 15.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc trả đủ tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp thôi việc làm cho người lao động cộng với khoản tiền tính theo lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gởi không kỳ hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xử phạt của số tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp thôi việc làm đối với hành vi không trả hoặc trả không toàn bộ tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp thôi việc làm cho người lao động quy định tại Khoản một Điều này;

b) Buộc hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại các giấy tờ khác đã giữ cho người lao động đối với hành vi không hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại các giấy tờ khác đã giữ của người lao động sau khi chấm dứt hiệp đồng lao động theo quy định tại Khoản một Điều này.

Điều 9. Vi phạm quy định về cho thuê lại lao động

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng tới một.000.000 đồng đối với bên thuê lại lao động có 1 trong các hành vi sau đây:

a) Không thông báo, hướng dẫn cho người lao động thuê lại biết nội quy lao động và các quy chế khác của doanh nghiệp;

b) Phân biệt đối xử về điều kiện làm việc đối với người lao động thuê lại so với người lao động của doanh nghiệp.

2. Phạt tiền từ một.000.000 đồng tới 3.000.000 đồng đối với doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động có 1 trong các hành vi sau đây:

a) Không lập hồ sơ ghi rõ số lao động đã cho thuê lại, bên thuê lại lao động, phí cho thuê lại lao động hoặc không báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh;

b) Không thông báo hoặc thông báo sai sự thật cho người lao động biết nội dung của hiệp đồng cho thuê lại lao động.

3. Phạt tiền bên thuê lại lao động khi có 1 trong các hành vi: Chuyển người lao động đã thuê lại cho người sử dụng lao động khác; thu phí đối với người lao động thuê lại; sử dụng người lao động thuê lại làm công việc không thuộc Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động; sử dụng người lao động thuê lại vượt quá thời hạn cho thuê lại lao động theo 1 trong các mức sau đây:

a) Từ năm.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người tới 10 người lao động;

b) Từ 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người tới 50 người lao động;

c) Từ 20.000.000 đồng tới 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người tới 100 người lao động;

d) Từ 30.000.000 đồng tới 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người tới 300 người lao động;

đ) Từ 40.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

4. Phạt tiền doanh nghiệp cho thuê lại lao động có 1 trong các hành vi: Trả lương cho người lao động thuê lại thấp hơn lương lậu của người lao động có cùng trình độ, làm cùng công việc hoặc công việc có giá trị như nhau của bên thuê lại lao động; thực hiện việc cho thuê lại mà không có sự đồng ý của người lao động theo 1 trong các mức sau đây:

a) Từ 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng vi vi phạm từ 01 người tới 10 người lao động;

b) Từ 20.000.000 đồng tới 40.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người tới 50 người lao động;

c) Từ 40.000.000 đồng tới 60.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người tới 100 người lao động;

d) Từ 60.000.000 đồng tới 80.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người tới 300 người lao động;

đ) Từ 80.000.000 đồng tới 100.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

5. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng tới 75.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động cho thuê lại lao động mà không có giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

6. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng tới 100.000.000 đồng đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động có 1 trong các hành vi sau đây:

a) Cho doanh nghiệp khác mượn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động để hoạt động cho thuê lại lao động;

b) Cho thuê lại lao động ở các ngành nghề, công việc không được pháp luật cho phép;

c) Cho thuê lại lao động vượt quá thời hạn cho thuê lại lao động theo quy định;

d) Cho thuê lại lao động giữa doanh nghiệp cho thuê với doanh nghiệp khác trong Công ty mẹ - Công ty con, tập đoàn kinh tế mà doanh nghiệp cho thuê này là doanh nghiệp thành viên.

7. Hình thức xử phạt b sung:

a) Tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động có thời hạn từ 01 tháng tới 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động có thời hạn từ 06 tháng tới 12 tháng đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản sáu Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc doanh nghiệp cho thuê lại lao động trả khoản lương lậu chênh lệch cho người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hp pháp có được do thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản năm Điều này.

Điều 10. Vi phạm quy định về đào tạo, bổ dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng tới một.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có 1 trong các hành vi sau đây:

a) Không xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hằng 5 về đào tạo bổ dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc cho mình;

b) Không báo cáo kết quả đào tạo, bổ dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh trong báo cáo hằng 5 về lao động.

2. Phạt tiền người sử dụng lao động có 1 trong các hành vi: Không đào tạo nghề cho người lao động trước khi chuyển người lao động sang làm nghề, công việc khác; không ký kết hiệp đồng đào tạo nghề đối với người học nghề, tập nghề; không trả lương cho người học nghề trong thời gian họ học nghề, tập nghề mà trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hp quy cách; không tiến hành ký kết hiệp đồng lao động đối với người học nghề, người tập nghề khi hết thời hạn học nghề, tập nghề, theo 1 trong các mức sau đây:

a) Từ 500.000 đồng tới hai.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người tới 10 người lao động;

b) Từ hai.000.000 đồng tới năm.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người tới 50 người lao động;

c) Từ năm.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người tới 100 người lao động;

d) Từ 10.000.000 đồng tới 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người tới 300 người lao động;

đ) Từ 15.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng tới 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có 1 trong các hành vi sau đây:

a) Lợi dụng danh nghĩa dạy nghề, tập nghề để trục lợi, bóc lột sức lao động hoặc dỗ dành, ép buộc người học nghề, người tập nghề vào hoạt động trái pháp luật;

b) Tuyển người dưới 14 tuổi vào học nghề, tập nghề.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc trả lương cho người học nghề, người tập nghề khi không trả lương cho người học nghề trong thời gian học nghề, tập nghề mà trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách đối với hành vi quy định tại Khoản hai Điều này;

b) Buộc, nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ việc thực hiện hành vi lợi dụng danh nghĩa dạy nghề, tập nghề để trục lợi, bóc lột sức lao động hoặc dỗ dành, ép buộc người học nghề, người tập nghề vào hoạt động trái pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download