hoặc
Tài liệu học tập Nghị định 100/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2008/NĐ-CP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Nghị định 100/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2008/NĐ-CP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Bảo hiểm,Hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

 CHÍNH PHỦ
_________


Số: 100/2012/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 5 2012

 

NGHỊ ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2008/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Bộ luật lao động ngày 23 tháng sáu 5 1994; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Bộ luật lao động ngày 02 tháng 4 5 2002; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Bộ luật lao động ngày 29 tháng sáu 5 2006;

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng sáu 5 2006;

Theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 5 2008 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

Điều một. Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 5 2008 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản một Điều hai như sau:

“d) Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.”

2. Bổ sung Khoản 3 Điều hai như sau:

“3. Người lao động thôi việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ mười bốn ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng lương thuởng, tiền công tháng tại tổ chức mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; người lao động tạm thời hoãn thực hiện giao kết hiệp đồng lao động hoặc hiệp đồng làm việc theo quy định của pháp luật thì thời gian này người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.”

 

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download