hoặc
Tài liệu học tập Công văn 972/2013/TCHQ-TXNK, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 972/2013/TCHQ-TXNK có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,Vướng mắc về thu lệ phí cà phê xuất khẩu năm 2013

Công văn 972/2013/TCHQ-TXNK về vướng mắc về thu lệ phí cà phê xuất khẩu 5 2013 do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------
Số: 972/TCHQ-TXNK
V/v: Vướng mắc về thu lệ phí cà phê
xuất khẩu 5 2013
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-----------------------------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 5 2013

Kính gửi: Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum

Trả lời công văn số 104/HQGLKT-NV ngày 31/01/2013 của Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum về việc vướng mắc về mức thu lệ phí cà phê Hội viên 5 2013, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Do ngày nay Tổng cục Hải quan chưa nhận được văn bản của Bộ Tài chính quy định về mức thu lệ phí cà phê Hội viên 5 2013, yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện theo công văn số 10179/BTC-TCDN ngày 31/07/2012 của Bộ Tài chính về việc mức thu lệ phí cà phê Hội viên 5 2012. Khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính quy định mức thu mới, Tổng cục Hải quan sẽ thông báo để các công ty thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để báo cáo);
- Cục Hải quan tỉnh, Tp thực hiện;
- Hiệp hội Cà phê-Cacao VN;
(Số năm Ông Ích Khiêm - Ba Đình - Hà Nội);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Nguyễn Ngọc Hưng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download