hoặc
Tài liệu học tập Công văn 2345/TCHQ-GSQL, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 2345/TCHQ-GSQL có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Doanh nghiệp,Vướng mắc của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản

Công văn 2345/TCHQ-GSQL về vướng mắc của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------

Số: 2345/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc của Hiệp hội chế biến và XK thủy sản

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 5 2013

Kính gửi: Tổng cục Thuế.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 65/2013/CV-VASEP ngày 10/4/2013 về việc góp ý sửa đổi phương thức quản lý định mức sử dụng, định mức tiêu hao, tỉ lệ hao hụt nguyên phụ liệu, vật tư đối với loại hình nhập nguyên liệu, vật tư để sản xuất, gia công xuất khẩu của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam. Theo nội dung công văn các doanh nghiệp thủy sản đang gặp 4 vướng mắc chính, trong đó vướng mắc tại mục IV là: “IV. Khó khăn về thuế GTGT đối với dịch vụ bảo hành máy móc, trang bị mua ở nước ngoài có ký quỹ theo quy định về thu thuế Nhà thầu nước ngoài tại Thông tư 134/2008/TT-BTC ngay 31/12/2008 của Bộ Tài chính” liên quan tới lĩnh vực quản lý của Tổng cục Thuế, vì vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Thuế có ý kiến tham gia để Tổng cục Hải quan tổng hợp trình Bộ phương án giải quyết.

Tổng cục Hải quan xin gởi kèm công văn của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam và đề nghị Tổng cục Thuế tham gia ý kiến trước ngày 09 tháng 05 5 2013 để Tổng cục Hải quan tổng hợp trình Bộ hướng giải quyết.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý tổ chức./

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Cẩn

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download