hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 45/2012/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 82/2009/QĐ-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 45/2012/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 82/2009/QĐ-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,Quy định về lệ phí

Quyết định 45/2012/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định 82/2009/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng nhận bản sao từ bản chính và chứng nhận chữ ký trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------


Số: 45/2012/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 5 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 82/2009/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, LỆ PHÍ CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH VÀ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 thỏng 11 5 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phi số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 5 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng sáu 5 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 5 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng sáu 5 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 5 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng nhận bản sao từ bản chính, chứng nhận chữ ký;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 5 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 5 2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng bảy 5 2012 về sửa đổi Khoản hai, Điều một Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng bảy 5 2009 của Hội đồng nhân dân Thành phố về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng nhận bản sao từ bản chính, chứng nhận chữ ký trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 4046/TTr-STP ngày 21 tháng 9 5 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi Điều 3 Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 5 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng nhận bản sao từ bản chính và chứng nhận chữ ký trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

“Phòng Tư pháp quận - huyện và Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nộp hầu hết, kịp thời số lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn có trách nhiệm sử dụng lệ phí thu được để bảo đảm trang trải chi phí cho việc chứng nhận và việc thu lệ phí theo quy định”.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Lê Minh Trí

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download