hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 5705/2012/QĐ-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 5705/2012/QĐ-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Công nghệ - Thông tin,Phê duyệt Điều lệ Hội Tin học viễn thông thành phố Hà Nội.

Quyết định 5705/QĐ-UBND 5 2012 phê chuẩn y Điều lệ Hội Tin học viễn thông thành phố Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

---------------------
Số: 5705/QĐ-UBND
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 5 2012

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI TIN HỌC VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 5 2003;

Căn cứ Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 5 2010 của Chính phủ quy định về công ty, hoạt động và quản lý hội; Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 5 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP, Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 5 2010 của Bộ Nội vụ quy định yếu tố thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 3941/QĐ-UB ngày 27/9/1999 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội Tin học Viễn thông thành phố Hà Nội;

Xét yêu cầu của Hội Tin học viễn thông thành phố Hà Nội tại công văn số 1606-01/CV-ĐH ngày 16/10/2012 và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại công văn số 1040/STTTT-CNgCNTT ngày 11/10/2012 về việc phê chuẩn y Điều lệ Hội Tin học viễn thông thành phố Hà Nội;

Theo yêu cầu của Giám đốc Sở Nội vụ tại công văn số 2344/SNV-CTTN&QLH ngày 03/12/2012 về việc phê chuẩn y Điều lệ Hội Tin học viễn thông thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Phê chuẩn y Điều lệ Hội Tin học viễn thông thành phố Hà Nội gồm 8 Chương, 32 Điều do Đại hội Hội Tin học viễn thông thành phố Hà Nội thông qua ngày 28/5/2011.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan, công ty có liên quan, Chủ tịch Hội Tin học Viễn thông thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT UBND TP;
- PCT UBND TP Ng.Thị Bích Ngọc;
- CVP, PCVP UBND TP Đỗ Đình Hồng;
- Công an Thành phố;
- Các phòng NC, VX, TH;
- Lưu VT, SNV (07 bản).
 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

 


Nguyễn Thị Bích Ngọc

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download